logo_gmina_ostrow

 

URZĄD GMINY W OSTROWIE

39-103 Ostrów 225

Tel/fax. (0-17) 745 11 60

Strona internetowa: www.ostrow.gmina.pl

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 15:30.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

LUB DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa  prawna:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym          (Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225,

poz. 1635 z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna 

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

II piętro, pokój nr 15, tel. 0-17 745-11-60 wew. 331

Sposób załatwienia sprawy 

Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony złożony w Urzędzie Gminy.

Polega na:

- sprawdzeniu kompletności wniosku,

- sprawdzeniu zgodności zamierzenia z przepisami odrębnymi (analiza),

- powierzeniu opracowania projektu decyzji osobie wpisanej na listę izby

samorządu zawodowego urbanistów albo architektów,

- uzgodnieniu projektu decyzji z właściwymi organami,

- zawiadomieniu stron o prowadzonym postępowaniu,

- wydaniu decyzji.

Wymagane dokumenty 

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych również skala 1:2000) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca teren wokół działki w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m oraz obszar na który inwestycja ta będzie oddziaływać - 3 egz. (1 oryginał i 2 kopie), w tym:

- 1 egz. z naniesioną granicą terenu objętego wnioskiem,

- 1 egz. z charakterystyką istniejącej zabudowy na działce własnej                                         i działkach sąsiednich oraz planowanego sposobu zagospodarowania terenu (przeznaczenie, gabaryty projektowanych obiektów budowlanych), dla inwestycji liniowych z naniesioną trasą projektowanej inwestycji,

- kopia mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem – 1 egz.,

- wypis z rejestru gruntów:

- pełny dla działki objętej wnioskiem,

- skrócony dla działek sąsiednich,

- umowy zawarte między inwestorem a właściwymi jednostkami organizacyjnymi, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji (na energię elektryczną                               z Rzesz. Zakł. Energ. – Rejon Energetyczny Mielec, na wodę i kanalizację                                   z Zakładem Usług Komunalnych w Ostrowie, na dostęp do drogi z odpowiednim zarządcą drogi),

- decyzja Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Formularz do pobrania

Wniosek nr 9

Opłaty 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 107,00 zł., przy czym nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Czas załatwienia sprawy 

do 65 dni

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Inne informacje

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.

Opracował: Bogusław Cionek - inspektor

Data:2012-06-01 

Zatwierdził: Bogusław Wójcik - Pełnomocnik  ds. Systemu Jakości Data: 2012-06-01

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu