logo_gmina_ostrow

URZĄD GMINY W OSTROWIE

39-103 Ostrów 225

Tel/fax. (0-17) 745 11 60

Strona internetowa: www.ostrow.gmina.pl

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 15:30.

Wydanie zgody na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdu z drogi publicznej / gminnej.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm./

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t .j. Dz. U. z 2006 r.

Nr 156, poz.1118 ze zm./

_ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

/ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

_ Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie/ Dz. U. Nr 43, poz.430 z późn.  zm./.

Komórka odpowiedzialna 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 2 )  sprawę prowadzi Alicja Sikora  II p.  pokój nr 8, tel. 0-17 745 11 60 w.302

Sposób załatwienia sprawy 

Wydanie zgody na   lokalizację,  budowę i przebudowę zjazdu.

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku do którego należy dołączyć:

- kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki/nieruchomości/, kopię mapy zasadniczej/ sytuacyjno – wysokościowej / dla danego terenu zawierający informacje o sposobie zagospodarowania działki i sposobu włączenia  przedmiotowej inwestycji do drogi,

- kopię decyzji o warunkach zagospodarowania terenu/o ile jest wymagane/.

Formularz do pobrania

Brak.

Opłaty

Nie  podlega.

Czas załatwienia sprawy

Bezzwłocznie , nie dłużej niż w ciągu 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nieprzewidziany przepisami.

Inne informacje

Wnioskodawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi , przed uzyskaniem  pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.

Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne zarządca drogi/w stosunku do dróg gminnych Wójt/ Gminy Ostrów może odmówić wydania zgody na lokalizację zjazdu lub jego  przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizacje zjazdu na czas określony.

Opracował: Alicja Sikora - inspektor

Data:2012-06-01 

Zatwierdził: Bogusław Wójcik- Pełnomocnik

ds. Systemu Jakości

Data: 2012-06-01 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu