spotkania lasovia 2016


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania LASOVIA ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

„Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej”

1. Termin trwania naboru:

od 27 grudnia 2016r. do 17 stycznia 2017r.

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec.

3. Sposób składania wniosku:

1/ Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2/ Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

3/ Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę.

4. Zakres tematyczny operacji:

„Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a i 2c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

- podejmowanie działalności gospodarczej

- rozwijanie działalności gospodarczej.

5. Forma wsparcia:

1/ Dla zakresu podejmowanie działalności gospodarczej:

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia - 100 % kosztów kwalifikowalnych.

2/ Dla zakresu rozwijanie działalności gospodarczej:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 200 000,00 zł, przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:

1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100), w tym dla zakresu:

- podejmowanie działalności gospodarczej 900 000,00 zł

(słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

- rozwijanie działalności gospodarczej 800 000,00 zł

(słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

7. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania LASOVIA

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym
w ogłoszeniu oraz sporządzony został na formularzu wskazanym w ogłoszeniu o naborze zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru, w tym:

1/ Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru,

2/ Wykaz i wzory wymaganych dokumentów,

3/ Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, formularze wniosków o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia,

znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem: www.lasovia.com.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można także uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. od 7:00 do 15:00 oraz pod numerem telefonu 17 7885300.

URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

 

ROŚ.6220.4.2015                                                            

Ostrów, dnia 13.12.2016r.

 

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Ostrów

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353)

Zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka” poprzez wprowadzenie innowacji produktowej polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na spa i pokoje noclegowe, wyposażonego w kolektory słoneczne o mocy 10 kW, budowie części parkingowej z droga dojazdową wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, czterech domków drewnianych oraz strzelnicy laserowej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka”- działka nr ewid. 376/1 w Kamionce.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek przez Jana Cyzio „Cyziówka” Ośrodek szkoleniowo-Wypoczynkowy, 39-122 kamionka 286

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Ostrów jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ropczycach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Z treścią raportu, oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225, w pokoju nr 23 (III p) w godzinach urzędowania w terminie 21 dni tj. od 14.12.2016r. do 03.01.2017r.

Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej www.ostrow.gmina.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowie oraz w miejscu planowanej inwestycji.
 

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia sie bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

 
p.o. Wójta Gminy
Grzegorz Ożóg

URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

ROŚ.6220.5.2016                                                                 

Ostrów, dnia 08.12.2016r.

 
 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 73 ust.1 , art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.).

Zawiadamiam

 

że w dniu 08.12.2016r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego MATEO Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, pokój nr 23, tel. 745-11-60 w godzinach od 800 do 1500 do 29.12.2016.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 92, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

           

p.o. Wójta Gminy
Grzegorz Ożóg

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu