URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

                                                                   

ROŚ.6220.5.2017                                                                         

Ostrów, dnia 22.08.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz.1257 j.t.) zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeżnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary-Witkowice, km 5+873.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, pokój nr 23 oraz zgłosić swoje uwagi do 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.09.2017 r.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa – Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

WÓJT GMINY OSTRÓW

39-103 Ostrów 225

 Ostrów, dnia 16.08.2017r.

ROŚ.6220.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Wójta Gminy Ostrów

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa budynku gospodarczego – kurnik 20 000 szt. (80 DJP) brojlerów na dz.nr ew. 1648, położonej w m. Ocieka gm. Ostrów.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 23.12.2016 r. przez Barbarę i Jacka Kluk, zam. Ocieka.  Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Ostrów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do dokonania uzgodnienia).Tut. organ, postanowieniem znak: ROŚ.6220.1.2017, dnia 20.02.2017 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 12.04.2017 r. inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017, z dnia 10.05.2017 r., zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 50 K.p.a., pismem znak: WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.8, z dn. 27.08.2017 r., wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe pismo do  tut. organu wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W związku z powyższym ww. dokumenty, jako uzupełnienie materiału dowodowego przed uzgodnieniem warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, przekazano ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach celem wyrażenia ponownej opinii w niniejszej sprawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, p. 23, III p. w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od ogłoszenia.
 • składania uwag i wniosków do Wójta Gmina Ostrów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 30 dni od ogłoszenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostrów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości do dnia 15 września 2017 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrowie , w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz  na stronie internetowej urzędu.

              

Otrzymują:

 1. Barbara i Jacek Kluk, zam. Ocieka
 2. Strony postępowania
 3. a/a

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia XVI zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia                            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Ostrowie uchwały Nr XXXVIII/207/17 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/165/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów, dla obszaru położonego w gminie Ostrów, w miejscowości Blizna.

Ze szczegółową lokalizacją ww. obszaru można zapoznać się w Urzędu Gminy Ostrów , adres: 39-103 Ostrów nr 225, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany Studium do Wójta Gminy Ostrów. Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy Ostrów, adres: 39-103 Ostrów nr 225, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

p.o. Wójta Gminy Ostrów

mgr Grzegorz Ożóg

URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225


ROŚ.6220.5.2017

Ostrów, dnia 07.08.2017 r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz.1405 )

Zawiadamiam

że w dniu 07.08.2016r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeźnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice, km 5+873”

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2017, poz.1405) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu w miejscu inwestycji

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. strony postępowania – obwieszczenie
 3. a/a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+". To także czas składania wniosków na fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.
Wnioski mogą być składane on-line (przez bankowość elektroniczną, portal Empatia, ePUAP,  PUE ZUS), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie (pokój nr 7 Urzędu Gminy w Ostrowie)

rodzina 500plus dla rodzin

Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2017/2018
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:


Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

 • świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017 r.
 • fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017 r.
 • zasiłek rodzinny od 1 sierpnia 2017 r.
 • specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 sierpnia 2017 r.

Terminy rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń:
Świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny:

 • złożone do 31 sierpnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 października,
 • złożone od 1 do 30 września ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada,
 • złożone od 1 do 31 października ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia,
 • złożone od 1 do 30 listopada do ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 stycznia,
 • złożone od 1 do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 28 lutego.

Świadczenia rodzinne:

 • złożone do 31 sierpnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada,
 • złożone od 1 września do 31 października ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia,
 • złożone od 1 listopada do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Osoby samotnie wychowujące dziecko
W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz jednorazowa zapomoga nie będą przysługiwać osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do w/w świadczeń uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na jego dostarczenie. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie, świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosków bez rozpatrzenia.

 

Kierownik GOPS Ostrów
Barbara Borowiec

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu