Gmina Ostrów ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów”

Wójt Gminy Ostrów ogłasza dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie paneli fotowoltaicznych. Mieszkańcy Gminy Ostrów mogą składać wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych od dnia 13 do 28 luty 2017r.

Aby złożyć kompletny wniosek o instalacje odnawialnych źródeł energii należy postępować według następującej kolejności:

 1. Zapoznać się z dokumentami w tym w szczególności z regulaminem naboru OZE udostępnionymi na stronie www.ostrow.gmina.pl w zakładce „DOFINANSOWANIE INSTALCAJI SŁONECZNYCH”
 2. Wydrukować i wypełnić wszystkie zamieszczone na w/w stronie internetowej załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6
 3. Dokonać wpłaty na kwotę i konto wyszczególnione w Regulaminie naboru na stronie 2 (punkt III. Uczestnicy projektu)
 4. Złożyć do Urzędu Gminy Ostrów (pokój 23) w terminie do 28.02.2017r. wniosek w wersji papierowej zawierający następujące dokumenty:

a). formularz zgłoszeniowy (zał.1) -1 egz.
b). deklarację udziału w projekcie (zał.2)  – 1 egz.
c). umowę użyczenia nieruchomości (zał.3) – 2 egz.
d). potwierdzenie wpłaty dotyczące oceny technicznej budynku – 1 egz.
e). dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego – 1 egz.
     (jeżeli dotyczy – kryteria opisane są stronie 5 i 6 w/w regulaminu naboru)
f). oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego (zał.5) – 1 egz.
g). oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (zał.6) -  1 egz.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wniosek kompletny zostanie zarejestrowany (nadanie numeru identyfikacyjnego), a Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

Zapraszamy do składania wniosków.

Pomoc w wypełnianiu wniosków dostępna jest:

- telefonicznie: (17) 744 93 16

- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Ostrów

 

Ostrów, dnia 2 luty 2017r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 10 lutego 2017r. na godzinę 1100 - XXXIII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie obecności.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów,

b)     w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c)     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostrów na 2017 rok,

d)     w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2017r.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu