INFORMACJA

o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

położonej w miejscowości Ostrów w gminie Ostrów

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) informuję o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 425, obręb: 0006 Ostrów, o pow. 2,59 ha, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie.

Podział ww. nieruchomości jest niezbędny dla realizacji celu publicznego, polegającego na wydzieleniu gruntu zajętego pod drogę publiczną.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości winny zgłosić się do Urzędu Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225, pok. Nr 15, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.  

Po upływie ww. terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości, a następnie wydana zostanie decyzja zatwierdzająca jej podział.   

p.o. Wójta Gminy Ostrów
mgr Grzegorz Ożóg

Zapraszamy do udziału w projekcie „Podkarpacki E-Senior” w którym mogą wziąć udział osoby powyżej 65 roku życia, które chcą nauczyć się obsługi komputera i internetu. Po więcej informacji lub osoby chętne, które chcą się zapisać zapraszamy do kontaktu w Urzędzie Gminy w Ostrowie w pokoju 24 lub do kontaktu telefonicznego po numerem (17) 744 93 26 z Małgorzatą Kozioł.

 

podkarpacki e senior

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

XVII  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Ostrów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Ostrowie uchwały Nr XLVIII/293/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów, dla 1 obszaru położonego w gminie Ostrów, w północnej części miejscowości Kozodrza.

Ze szczegółową lokalizacją ww. terenu można zapoznać się w  Urzędu  Gminy Ostrów, adres: 39-103 Ostrów nr 225, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany Studium  do Wójta Gminy Ostrów. Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu  Gminy Ostrów, adres: 39-103 Ostrów nr 225, w terminie do 21 dni od daty ukazania się  ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

p.o. Wójta Gminy Ostrów

mgr Grzegorz Ożóg

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowościach Kamionka, Kozodrza i Ostrów w gminie Ostrów

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Ostrowie uchwały Nr XLVIII/294/18 z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowościach Kamionka, Kozodrza i Ostrów w gminie Ostrów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. zmiany planu do Wójta Gminy Ostrów. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów nr 225, w terminie do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

p.o. Wójta Gminy Ostrów

mgr Grzegorz Ożóg

W dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 na terenie Gminy Ostrów uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny emitować będą sygnał ciągły trwający 1 minutę.

Podkategorie

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu