Przygotowana jest już cała dokumentacja techniczna i przy wsparciu otrzymanego dofinansowania Gmina Ostrów chce rozpocząć termomodernizację Domu Ludowego w Kozodrzy. Obecnie ogłoszony jest przetarg na wykonanie wszystkich zaplanowanych prac.

Jak informuje Tadeusz Mazur, pracownik referatu budownictwa UG Ostrów: w zakresie założonych prac jest termomodernizacja części budynku Domu Ludowego w Kozodrzy, czyli ocieplenie głównej sali wraz z m.in. wymianą okien i drzwi wejściowych. Całe zadanie według dokumentacji ma zostać ukończone do końca października tego roku.

Dodatkowo na to działanie zostało pozyskane dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - informuje Grzegorz Ożóg, p.o. Wójta Gminy Ostrów.

Termin składania ofert wszystkich zainteresowanych firm, które chciałyby podąć się realizacji tego zadania mija 24 lipca 2017 a dokładną specyfikację prac można znaleźć pod adresem:  http://www.ostrow.biuletyn.net/?bip=2&cid=53&id=215

 

dom ludowy kozodrza 1

dom ludowy kozodrza 1

dom ludowy kozodrza 1

dom ludowy kozodrza 1

dom ludowy kozodrza 1

Ostrów, dnia 11.07.2017r.

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 ze zm. /, z w o ł u j ę na dzień 19 lipca 2017r. na godzinę9ºº posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXXVIII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie obecności.    
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Dyskusja.
 5. Podjęcie uchwał:
  1)w sprawie uchwalenia zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNr 1/05 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów
  2) w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
  3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu na realizację zadani publicznego
  4) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017
  5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach
  6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Powiatowemu im Ojca Pio
  w Sędziszowie Małopolskim.
  7) w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko - Sędziszowskiemu w zakresie utrzymania chodników i rowów przy drogach powiatowych.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną dla drewna i produktów meblowych Ecowood wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spec-Wood Przemysław Boczkaj w Kozodrzy, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie.

 

Zgodnie z art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2016, poz.353 ze zm.).

Zawiadamiam

że w dniu 10.07.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną dla drewna i produktów meblowych Ecowood wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spec-Wood Przemysław Boczkaj w Kozodrzy, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w Ropczycach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach w terminie do 24.07.2017 r.

 

Otrzymują:

 1. Przemysław Boczkaj „SPEC-WOOD”,ul. Słoneczna 2 c, 39-120 Sędziszów Małopolski
 2. a/a.

I N F O R M A C J A

            Wójt Gminy Ostrów informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Kozodrzy (dz. nr 2750/58 i 2750/60) oraz w Skrzyszowie, ( dz. nr 61/1), stanowiących własność Gminy Ostrów, przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8 – Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, tel. 177-449-302 lub 177-449-321

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka” poprzez wprowadzenie innowacji produktowej polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na centrum relaksacyjne i pokoje noclegowe, wyposażonego w kolektory słoneczne o mocy 10 kW, budowie części parkingowej z droga dojazdową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, czterech domków drewnianych oraz strzelnicy laserowej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka”- działka nr ewid. 376/1 w Kamionce.

 

Zgodnie z art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2016, poz.353 ze zm.).

 

Zawiadamiam

że w dniu 03.07.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka” poprzez wprowadzenie innowacji produktowej polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na centrum relaksacyjne i pokoje noclegowe, wyposażonego w kolektory słoneczne o mocy 10 kW, budowie części parkingowej z droga dojazdową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, czterech domków drewnianych oraz strzelnicy laserowej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka”- działka nr ewid. 376/1 w Kamionce.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w Ropczycach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach w terminie do 18.07.2017 r.

                  

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. strony postępowania
 3. a/a.

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu