URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

ROŚ.6220.5.2016                                                                 

Ostrów, dnia 08.12.2016r.

 
 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 73 ust.1 , art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.).

Zawiadamiam

 

że w dniu 08.12.2016r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego MATEO Stanisław Cabaj, ul. Metalowców 33, 39-200 Dębica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, pokój nr 23, tel. 745-11-60 w godzinach od 800 do 1500 do 29.12.2016.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 92, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

           

p.o. Wójta Gminy
Grzegorz Ożóg

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

I N F O R M A C J A

 

            Wójt Gminy Ostrów informuje, że w dniu 09 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrów, przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 86/2 poł. w Bliźnie).

Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie.        

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8 – Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, tel. 177 449 302.

Ostrów, dnia 06 grudzień 2016r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 ze zm. /, zwołuję na dzień 12 grudnia 2016r. na godzinę 9.00 posiedzenie Rady Gminy Ostrów –Sesja Nr XXX.  Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do ustalania podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów w 2017r.,
 2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 3. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ostrowie i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Obsługi jednostek oświatowych w Ostrowie oraz nadania Statutu.
 4. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości położonej w Kozodrzy,
 5. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I-3/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Cyziówka”, terenu położonego w miejscowości Kamionka w Gminie Ostrów,
 6. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022,
 7. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie,
 8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Zakończenie sesji.

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu