INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami/, z w o ł u j ę na dzień 28 października 2016r. na godzinę 1200 posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy w Ostrowie.

Sesja odbędzie się w  sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób, które, zobowiązane są do ich złożenia.
 7. Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Ostrów za rok szkolny 2015/2016.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał ;
 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kozodrzy,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

10. Sprawy bieżące.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 10 października 2016r.

o zarejestrowanym kandydacie na sołtysa w wyborach zarządzanych na 23 października 2016r.

 

         Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz § 30 Statutu Sołectwa Wola Ociecka uchwalonego uchwalą Nr V/39/07 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 23 luty 2007r.: podaję do wiadomości publicznej informacje o zarejestrowanym kandydacie na sołtysa|;

Obwód wyborczy Nr 3 – WOLA OCIECKA

 1. Wiesław Ignac

 

Wójt Gminy Ostrów

/-/ Piotr Cielec

Pliki do pobrania:

 

dreamo NIL BIZNESKLASA baner 500x175 1

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”, nr RPPK.07.03.00-18-0003/15.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rozpocznie się 30 września 2016 r. i trwać będzie do 20 października 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu w Kolbuszowej w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8 lub w Punkcie Rekrutacyjnym w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. Fabrycznej 4 (siedziba Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowego)

w godzinach 08:00-16:00

Projekt  adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1)      osoba bezrobotna (w tym długotrwale) lub bierna zawodowo,

2)      osoba zamieszkała w powiecie ropczycko-sędziszowskim(według Kodeksu Cywilnego),

3)      osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 •          kobiety,
 •          osoby długotrwale bezrobotne,
 •          osoby niepełnosprawne,
 •          osoby w wieku od 50 roku życia.

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Przeczytaj całą treść ogłoszenia - plik docx

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany  Nr I-3/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

pn. „CYZIÓWKA” terenu położonego w miejscowości  Kamionka w gminie Ostrów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/73/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 10 grudnia 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr I-3/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „CYZIÓWKA” terenu położonego w miejscowości  Kamionka w gminie Ostrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 października do 25 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2016 r., w  pokoju nr 15 o godz. 1500.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8  listopada  2016 r.

Wójt Gminy Ostrów
Piotr Cielec

 

 

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu