List Prezesa KRUS do rolników i dzieci - PDF

 

image003

Marek Pająk

Kierownik Placówki Terenowej Ropczyce

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

tel. 17 2215510     tel. IP 6340610


PODZIĘKOWANIE

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły, nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.


Koordynator projektu socjalnego "Uwierz w Siebie" Danuta Krajewska-Kobos
składa serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu osobom  oraz instytucjom, które włączyły się w realizację zadań:


●    GRZEGORZ OŻÓG -WÓJT GMINY OSTRÓW
●    BARBARA BOROWIEC- KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY W OSTROWIE
●    MAŁGORZATA GÓRKA- RADCA PRAWNY
●    EWA RYBKA-OKTABA-  PSYCHOLOG
●    GRZEGORZ PATRO- DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SĘDZISZOWIE MŁP
●    MARTA RUDNA- ASYSTENT RODZINY
●    ANNA SROKA- CENTRUM SZKOLEŃ OKONIN
●    URSZULA RYMUT- KIEROWNIK WARSZTATÓW TERAPII  ZAJĘCIOWEJ CARITAS W ROPCZYCACH
●    STOWARZYSZENIE "OSTROWIANKI"

oraz sponsorom za przekazane artykuły spożywcze:

●    STEK-ROL -ANDRZEJ BARSZCZ

Jest mi bardzo miło, że zechcieliście Państwo  pomóc w realizacji projektu socjalnego"Uwierz w Siebie" realizowanego w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ,skierowanego do kobiet współuzależnionych od alkoholu.  Jestem wdzięczna za okazaną  pomoc i życzliwość.

 

Koordynator projektu socjalnego
Danuta Krajewska-Kobos

Ostrów, dnia 13 czerwiec 2017r.
 
INFORMACJA
 
Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446/, zwołuję na dzień 27 czerwca 2017r. na godzinę 1000 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie- sesja XXXVII, absolutoryjna.Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:Część I
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionej informacji.
Część II - absolutoryjna
 1. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2016 rok.
 2. Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016r.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2016 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2016.
 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 5. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego  Gminy Ostrów za 2016r.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 rok.
Część III
 1. Przedstawienie opinii do projektów uchwał jn. przez komisje stałe Rady Gminy Ostrów wraz z dyskusją.
 2. Podjęcie uchwał;
 1. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Ostrów powyżej 5 000zł,
 2. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmiany uchwały własnej Nr XXXII/152/17 z dnia 24 stycznia 2017r.,
 3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2017 – 2025,
 4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników, ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Skrzyszowie,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Skrzyszowie oraz obciążenie nieruchomości służebnością,
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie sesji.
Serdecznie zapraszam do udziału w sesjiPrzewodniczący Rady Gminy/-/ Józef Bajor

Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 VI 2017 r.

W środę 21 czerwca 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, IV piętro, pok. 416) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Konsultacje będą polegały na zaprezentowaniu wzorów kart do głosowania w formie zbroszurowanej i formacie A0 i A1oraz zapoznaniu się z propozycją treści informacji o sposobie głosowania.

Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu