Zarządzenie Nr 60/2016

Wójta Gminy w Ostrowie

z dnia 7 września 2016r.

w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Wola Ociecka.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, art. 33 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz § 16 Statutu Sołectwa Wola Ociecka uchwalonego Uchwałą Nr V/39/07 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 23 lutego 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam na dzień 23 października 2016r. (niedziela) w godzinach 800 - 1600 wybory sołtysa sołectwa Wola Ociecka, gmina Ostrów.

§ 2. Obwód głosowania obejmuje teren sołectwa Wola Ociecka, siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej (Wola Ociecka 114).

§ 3. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa ustalam kalendarz wyborczy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy, druków i pieczęci stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia służących do przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Wola Ociecka, zarządzonych na dzień 23 października 2016r.;

 1. Zgłoszenie kandydata na sołtysa wraz z wykazem osób popierających oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa – załącznik Nr 2.
 2. Zgłoszenie kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej – załącznik Nr 3.
 3. Zaświadczenie o wyznaczeniu męża zaufania do obwodowej komisji wyborczej – załącznik Nr 4.
 4. Protokół z rejestracji kandydata na sołtysa – załącznik Nr 5

§ 5. Nadzór nad przebiegiem wyborów sołtysa sprawuje Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów oraz wywieszaniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Wola Ociecka, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 piotr cielec podpis


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 7 września 2016r.

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania

czynności wyborczej  

Treść czynności wyborczej
1. do dn. 9 września 2016r. Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o terminie wyboru, o obwodzie głosowania i jego granicy, o siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz godzinach otwarcia lokalu wyborczego.
2. do dn. 22 września 2016r. – do godz. 1530 Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
3. do dn. 30 września 2016r. – do godz. 1530 Zgłaszanie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej.
4. do dn. 10 października 2016r. Rozplakatowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa.
5. do dn. 11 października 2016r. Powołanie obwodowej komisji wyborczej.
6. do dn. 19 października 2016r. Sporządzenie spisu wyborców.
7. w dn. 21 października 2016r., godzina 2400 Zakończenie kampanii wyborczej.
8. 21 października 2016r. Przekazanie obwodowej komisji wyborczej kart do głosowania i spis wyborców.
9. 23 października 2016r. – godz. 800 - 1600 Głosowanie w obwodzie.


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 7 września 2016r.

ZGŁOSZENIE

kandydata na sołtysa sołectwa

........................................................................

(nazwa sołectwa)

I. Zgłaszamy   kandydaturę   Pana/Pani   .................................................................................

zam. ..................................................... legitymującego się dowodem osobistym seria .............. nr .............................   wydanym przez ........................................................................................

.......................................................................................................................................................

na sołtysa sołectwa ..................................................................... .

OSOBY POPIERAJĄCE KANDYDATA:

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Numer

dowodu

osobistego

Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

II. Do zgłoszenia kandydata na sołtysa załączamy jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa sołectwa

Ja, ........................................................................................................................, wiek .............

(imię-imiona, nazwisko kandydata)                                                                                         (lat)

zam. ............................................. legitymujący się dowodem osobistym ..................................

           (seria i numer)

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na sołtysa sołectwa

.......................................................................................................................................................

(nazwa sołectwa)

w wyborach zarządzonych na dzień 23 października 2016r. oraz oświadczam, iż posiadam prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach na sołtysa sołectwa.

....................................................................

(własnoręczny podpis)

............................................., dnia ............................. 2016r.

                 (miejscowość)                                                                                                                          


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 7 września 2016r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w wyborach sołtysa sołectwa Wola Ociecka

zarządzonych na dzień 23 października 2016r.

Zgłaszam się/Zgłaszam Pana/Panią*

 1. ...............................................................................................   zamieszkałego w .........

                                                     (imię i nazwisko kandydata)

   ........................................................................................................................................

(adres - kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymującego się dowodem osobistym seria .......... Nr ..........................., do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ....... w ................................................ nr tel. domowego ........................................... nr tel. służbowego ............................................ .

Ja ............................................................. oświadczam, że posiadam prawo wybierania i stale zamieszkuję na terenie sołectwa ................................................................ .

........................................., ..................................................................

             (data)                                                 (podpis kandydata)

 1. *...............................................................................................   zamieszkałego w .........

                                                     (imię i nazwisko kandydata)

   ........................................................................................................................................

(adres - kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymującego się dowodem osobistym seria .......... Nr ..........................., do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ....... w ................................................ nr tel. domowego ........................................... nr tel. służbowego ............................................ .

Ja ............................................................. oświadczam, że posiadam prawo wybierania i stale zamieszkuję na terenie sołectwa ............................................................... .

........................................., ..................................................................

             (data)                                                 (podpis kandydata)

...................................................................

                     (podpis zgłaszającego)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 7 września 2016r.

........................................................................                   ................................dn. ................................

Imię i nazwisko kandydata na sołtysa

......................................................................................

(adres)            

Zaświadczenie dla męża zaufania

Jako kandydat na sołtysa sołectwa ........................................................ zgłoszony w dniu

……………………………………………………… wyznaczam Pana / Panią:

......................................................................, zam. ......................................................................

       (nazwisko i imię - imiona)                                                                       (dokładny adres)

na męża zaufania w obwodzie głosowania nr .......... w ............................................................ .

............................................................................

(podpis kandydata na sołtysa)


Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 7 września 2016r.

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA SOŁTYSA

SOŁECTWA .....................................................................

I

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego

na posiedzeniu w dniu ...................................................... rozpatrzyła zgłoszenie kandydata na sołtysa sołectwa ............................................... Pana/Pani ................................................. zam. ......................................................................... dokonane w dniu .............................................. .

Do zgłoszenia zostały dołączone:

 1. Wykaz ............. osób popierających zgłoszenie kandydata na sołtysa.
 2. Oświadczenie kandydata na sołtysa o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.

II

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy w Ostrowie stwierdza, że kandydata na sołtysa zgłoszono zgodnie z przepisami Sołeckiej Ordynacji Wyborczej dla wyboru sołtysa sołectwa .................................................... i postanawia zarejestrować kandydata na listę kandydatów.

III

Niniejszy protokół rejestracji kandydata sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kandydat na sołtysa zaś jeden egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.

Przewodnicząca Komisji:

.................................................................                                 ..................................................

                                    (imię i nazwisko)                                                                                                                 (podpis)      

Członkowie:                                                                                                

 1. ........................................................                               ...................................................
 2. ........................................................                               ...................................................
 3. ........................................................                               ...................................................
 4. ........................................................                               ...................................................
 5. ........................................................                               ...................................................

 

Załaczniki do pobrania:

 

Krajowa Izba Kominiarzy Oddział w Tarnowie przystąpiła do akcji „Zaproś Kominiarza” zainicjowanej w marcu 2016 podczas Forum Wentylacja w Warszawie.

Kominiarz tylko wtedy może przynieść szczęście, jeżeli zostanie zaproszony do domu, mieszkania, wyczyści oraz sprawdzi przewody kominowe.

Dlatego Oddział Regionalny Małopolsko-Podkarpacki,  postanowił z przesłaniem „Zaproś kominiarza” dotrzeć do wszystkich mieszkańców regionu.

W specjalnych listach skierowanych do władz lokalnych czytamy między innymi:

„Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie i właściwie konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia.

Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgodnie z przepisami, czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem) co 3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, a przewody wentylacyjne raz w roku. Prace te powinien wykonywać wykwalifikowany kominiarz.

Kontrola przewodów kominowych to kolejny, niezwykle istotny element bezpiecznego użytkowania kominów. Powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku przez mistrza kominiarskiego.

Dla zdrowia mieszkańców i ich dobrego samopoczucia potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy. A taki stan osiągniemy poprzez terminowe wykonywanie powyższych usług kominiarskich. „


Dla zdrowia Twojej rodziny

Potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy.
Szczęście samo się nie zdarza;
Zatem zaproś kominiarza!

 

Krajowa Izba Kominiarzy
Oddział Regionalny Małopolsko-Podkarpacki,
33-100 Tarnów,
ul. Ujejskiego 24,
tel. 531-650-650

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr  1/2015

w  miejscowościach Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary i Kamionka w gminie Ostrów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/33/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 maja 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015                     w miejscowościach Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary i Kamionka w gminie Ostrów, dla 6  terenów położonych w gminie Ostrów, w tym:

-          terenu położonego w miejscowości Ocieka, bezpośrednio przy drodze powiatowej relacji Ocieka-Kamionka,

-          terenu położonego w miejscowości Wola Ociecka, w przysiółku Poręby, po południowej stronie drogi gminnej relacji Wola Ociecka-Blizna,

-          terenu położonego w miejscowości Zdżary, po północnej stronie drogi powiatowej relacji Ocieka-Kamionka, przy granicy z Ocieką,

-          terenu położonego w miejscowości Kamionka, w przysiółku Za Górą,

-          dwóch terenów położonych w miejscowości Kamionka,  bezpośrednio przy drodze powiatowej relacji Kamionka-Leszcze,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 sierpnia do 20 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2016 r., w  pokoju nr 15 o godz. 1500.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2016 r.

 

Wójt Gminy Ostrów

Piotr Cielec

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu