Od nowego roku dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego powiększy się liczba punktów oferujących nieodpłatną pomoc prawną. Do obecnie działających punktów w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim uruchomione zostaną również trzy dodatkowe filie zlokalizowane w Iwierzycach, Wielopolu Skrzyńskim oraz Ostrowie.

Filia w Ostrowie będzie sie mieścić w budynku urzędu gminy i będzie czynna od dnia 4 stycznia 2017 w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00 aż do 27 grudnia 2017. Nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszej gminy będzie zapewniać Okręgowa Izba Radców Prawnych z Rzeszowa.

harmonogram punktow nieodplatnej pomocy prawnej ostrow

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów

- informacja dla mieszkańców na rok 2017

1.Nowy przetarg na odbiór i transport odpadów

W dniu 22.12.2016r. została podpisana nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ostrów. W roku 2017 wykonawcą usługi będzie:

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie z Podwykonawcą - Firmą Handlowo-Usługowo-Transportową „KAM” Andrzej Dziuba Krzywa 121A

Termin usługi biegnie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

2.Terminy i miejsca rozdawania worków na rok 2017r.

Informujemy, że wydawanie worków na odpady na rok 2017 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

 • Blizna – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku starej szkoły przy Parku Historycznym począwszy od dnia 02.01.2017r. (w dniach otwarcia Parku)
 • Skrzyszów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku GCI Skrzyszów (Gminne Centrum Informacji) począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Centrum
 • Kamionka – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 15:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Centrum
 • Ostrów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 7:30 do 15:30 w pokoju 23 Urzędu Gminy – począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Urzędu; (sprzedaż worków dodatkowych w pokoju nr 10 budynek Urzędu Gminy – siedziba GZUK sp. z o.o.)
 • Borek Mały – akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 8:15 do 9:45 w budynku Domu Ludowego
 • Kozodrza - akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 10:00 do 12:30 w budynku Domu Ludowego
 • Zdżary – akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 13:00 do 14:30 w budynku Szkoły Podstawowej
 • Ocieka – akcyjne wydawanie worków w dniu 03.01.2017r. w godzinach od 8:30 do 11:30 w budynku Sołtysówki
 • Wola Ociecka – akcyjne wydawanie worków w dniu 03.01.2017r. w godzinach od 12:00 do 14:30 w budynku Domu Strażaka

3.Zasady zbiórki odpadów w roku 2017

 • Kolory worków i zasady segregacji nie ulegają zmianie tj.

- niebieski worek na makulaturę i tekstylia

- zielony worek na szkło bezbarwne i kolorowe

- żółty worek na tworzywa sztuczne

- czerwony worek na metal i opakowania wielomateriałowe (kartonu po sokach, mleku itp.)

 • Worki z odpadami powinny być wystawione przez mieszkańców w dniu zbiórki, najpóźniej do godziny 7:30 rano
 • Worki niewykorzystane z roku 2016 można stosować do oddawania odpadów w roku 2017 do wyczerpania zapasu
 • Dla osób, które wybrały system selektywny limit worków czarnych wynosi 5szt. na osobę na rok. Dla osób, które wybrały sposób nieselektywny ilość worków czarnych na osobę na rok wynosi 12 szt.
 • Worki kolorowe nie są limitowane i będą wydawane w systemie wymiany „worek pusty za worek wystawiony” w dniu zbiórki

4.Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

 • Częstotliwość odbioru odpadów pozostaje niezmieniona tzn. zbiórka odpadów odbywać się będzie co dwa tygodnie
 • Kalendarze odbioru odpadów dostępne są do pobrania:

- podczas akcyjnego wydawania worków

- w Urzędzie Gminy – pok.23 i 10

- w stałych punktach wydawania worków, tj. GCI Skrzyszów, GCKiS Kamionka,

Budynek starej szkoły w Bliźnie.

- na stronie internetowej Gminy Ostrów

5.Sposób płatności za gospodarowanie odpadami

 • Uchwała dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami nie zmieniła się, co oznacza, że w roku 2017 obowiązywać będą dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny wynosi 4,50 zł od osoby na miesiąc
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny wynosi 9,00 zł od osoby na miesiąc
 • Sposób płatności oraz numer rachunku również nie ulega zmianie: można dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym w Ostrowie (wpłata bez pobierania prowizji), lub w dowolnej placówce bankowej i pocztowej oraz elektronicznie przez Internet    
 • Książeczki opłat za odpady, jeżeli nie zostały do końca wykorzystane, mogą być używane w roku 2016 aż do wyczerpania blankietów wpłat
 • Nowe książeczki opłat są wydawane na bieżąca w pokoju nr 23 budynku Urzędu Gminy Ostrów

6.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • Podobnie jak w roku 2017 w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy w godzinach od 8:00 do 13:00 będą przyjmowane od mieszkańców odpady wielkogabarytowe
 • Warunkiem odbioru odpadów w PSZOK jest okazanie kopii deklaracji odpadowej oraz dokumentu potwierdzającego dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami

                                                                                                                        

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 744 93 16 lub (17) 744 93 27 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronach internetowych, których adresy zamieszczono poniżej:

 

stopka ug gzuk

 

spotkania lasovia 2016


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania LASOVIA ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

„Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej”

1. Termin trwania naboru:

od 27 grudnia 2016r. do 17 stycznia 2017r.

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec.

3. Sposób składania wniosku:

1/ Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2/ Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

3/ Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę.

4. Zakres tematyczny operacji:

„Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a i 2c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

- podejmowanie działalności gospodarczej

- rozwijanie działalności gospodarczej.

5. Forma wsparcia:

1/ Dla zakresu podejmowanie działalności gospodarczej:

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia - 100 % kosztów kwalifikowalnych.

2/ Dla zakresu rozwijanie działalności gospodarczej:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 200 000,00 zł, przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:

1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100), w tym dla zakresu:

- podejmowanie działalności gospodarczej 900 000,00 zł

(słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

- rozwijanie działalności gospodarczej 800 000,00 zł

(słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

7. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania LASOVIA

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym
w ogłoszeniu oraz sporządzony został na formularzu wskazanym w ogłoszeniu o naborze zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru, w tym:

1/ Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru,

2/ Wykaz i wzory wymaganych dokumentów,

3/ Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, formularze wniosków o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia,

znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem: www.lasovia.com.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można także uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. od 7:00 do 15:00 oraz pod numerem telefonu 17 7885300.

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r. poz. 446 ze zm. /, z w o ł u j ę na dzień 29 grudnia2016r. na godzinę 9ºº posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXXI. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015
w miejscowościach Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary i Kamionka w gminie Ostrów

-w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

- w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2016

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 1. Zakończenie sesji.
Podstawa prawna do urlopowania Radnego, art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze. zm./.

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu