WÓJT GMINY OSTRÓW
ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Skrzyszowie, z przeznaczeniem pod zabudowę.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, sala nr 29 (III piętro).

Przedmiotem przetargu są:

1. Działka nr 218/23 o pow. 0,1083 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.  
Cena wywoławcza wynosi 27.400,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta zł.)
Wadium wynosi 1400,00 zł (jeden tysiąc czterysta zł);

2. Działka nr 218/24 o pow. 0,1459 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.
Cena wywoławcza wynosi 30.850,00 zł. (trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł.)
Wadium wynosi 1600,00 zł (jeden tysiąc sześćset zł);

Obydwie działki położone są w terenie nie objętym planem zagospodarowania  przestrzennego. Zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym możliwa na podstawie wydanej w 2015r. decyzji o warunkach zabudowy.
Działki położone w terenie zabudowanym, w niedalekim sąsiedztwie autostrady A-4 (po jej północnej stronie), a także w pobliżu kompleksu leśnego.
Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami.
                                          
Warunki przetargu :
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Ostrów lub przelewem na konto Gminy Ostrów Nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100 BS Ropczyce w taki sposób aby najpóźniej w dniu 05 lipca 2017r. wadium znajdowało się na w/w koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zakończeniu przetargu.
W ten sam sposób wadium zostanie zwrócone w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy  notarialnej.
Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi kupujący.

Wójt Gminy Ostrów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.         

Bliższych informacji udziela się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8, tel. 177 449 302.

Ostrów, 2017- 06-06.

KOMUNIKAT

Informuję, że w dniach 06 - 08 czerwca 2017 roku planowany jest wojewódzki trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

W związku z powyższym na terenie Gminy Ostrów w godzinach 09.00 - 17.00 może zostać przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.

Za pomocą syren zostanie ogłoszony następujący sygnał alarmowy:

 • OGŁOSZENIE ALARMU   – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty
 • ODWOŁANIE ALARMU    – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty

 

 

PODSTAWA:

Zarządzenie Nr 89/2017 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29.05.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie województwa podkarpackiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 17/I”

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu