Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza Panie zamieszkałe na terenie województwa podkarpackego, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą do udziału w projekcie pt. Czas dla Superwomen.

Celem głównym projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych i stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez podjęcie samozatrudnienia przez 75 kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałych na obszarze woj. podkarpackiego.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Uczestnikiem projektu może być kobieta spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
1. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2. osoba powyżej 29 roku życia
3. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego
4. osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

Formy wsparcia w projekcie:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
• Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej – 32 h
• Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu (5 godzin/uczestnika)
2. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) - 23 000 zł
3. Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe 1000 zł/miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
4. Wsparcie pomostowe – wsparcie w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym ułatwiających Uczestnikom projektu prowadzenie działalności gospodarczej w początkowym okresie w wymiarze 5 godzin/uczestnika (po zarejestrowaniu działalności gospodarczej)

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.marr.com.pl/7_3_superwomen.html

Gmina Ostrów informuje, że nabór wniosków w ramach projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrów” został wydłużony do dnia 10 listopada 2016r. (włącznie).
Osoby, które złożyły do Urzędu Gminy ankiety informacyjne w miesiącu sierpniu i wrześniu bieżącego roku są również zobowiązane do udziału w naborze wniosków.
Aby złożyć kompletny wniosek o instalacje odnawialnych źródeł energii należy postępować według następującej kolejności:
1.    Zapoznać się z dokumentami w tym w szczególności z regulaminem naboru OZE udostępnionymi na stronie www.ostrow.gmina.pl w zakładce „DOFINANSOWANIE INSTALCAJI SŁONECZNYCH”
2.    Wydrukować i wypełnić wszystkie zamieszczone na w/w stronie internetowej załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6
3.    Dokonać wpłaty na kwotę i konto wyszczególnione w Regulaminie naboru na stronie 2 (punkt III. Uczestnicy projektu)
4.    Złożyć do Urzędu Gminy Ostrów (pokój 23) w terminie do 31.10.2016r. wniosek w wersji papierowej zawierający następujące dokumenty:
a). formularz zgłoszeniowy (zał.1) -1 egz.
b). deklarację udziału w projekcie (zał.2)  – 1 egz.
c). umowę użyczenia nieruchomości (zał.3) – 2 egz.
d). potwierdzenie wpłaty dotyczące oceny technicznej budynku – 1 egz.
e). dokument potwierdzający spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego – 1 egz.
     (jeżeli dotyczy – kryteria opisane są stronie 5 i 6 w/w regulaminu naboru)
f). oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego (zał.5) – 1 egz.
g). oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (zał.6) -  1 egz.  

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wniosek kompletny zostanie zarejestrowany (nadanie numeru identyfikacyjnego), a Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie jego złożenia.
Zapraszamy do składania wniosków.

Pomoc w wypełnianiu wniosków dostępna jest:
- telefonicznie: (17) 744 93 16
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Ostrów

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami/, z w o ł u j ę na dzień 28 października 2016r. na godzinę 1200 posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy w Ostrowie.

Sesja odbędzie się w  sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób, które, zobowiązane są do ich złożenia.
 7. Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Ostrów za rok szkolny 2015/2016.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał ;
 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kozodrzy,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

10. Sprawy bieżące.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostrów

z dnia 10 października 2016r.

o zarejestrowanym kandydacie na sołtysa w wyborach zarządzanych na 23 października 2016r.

 

         Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz § 30 Statutu Sołectwa Wola Ociecka uchwalonego uchwalą Nr V/39/07 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 23 luty 2007r.: podaję do wiadomości publicznej informacje o zarejestrowanym kandydacie na sołtysa|;

Obwód wyborczy Nr 3 – WOLA OCIECKA

 1. Wiesław Ignac

 

Wójt Gminy Ostrów

/-/ Piotr Cielec

Pliki do pobrania:

 

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu