INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 ze. zm./, zwołuję na dzień 29 grudnia 2017r. na godzinę 1000 - XLIII Sesję Rady Gminy Ostrów (sesja budżetowa). Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018r.:
 1.  Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 2. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Rewizyjnej.
 3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018-2025
  1. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ostrów na lata 2017 – 2021”.
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów na 2017
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2017-2025
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Sprawy bieżące.
 1. Podjęcie innych uchwał:
 1. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do urlopowania Radnego, art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz. 1875/.

Przewodniczący Rady Gminy

/_/Józef Bajor

Wszystkich czytelników informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie została przeniesiona z urzędu gminy do budynku starej szkoły w Ostrowie (obecna siedziba ZOJO). Do dyspozycji czytelników jest m.in. większa czytelnia oraz kącik dla dzieci.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Telefon kontaktowy: (17) 745 10 13.

 

Już blisko 300 osób z powiatu ropczycko-sędziszowskiego uczestniczy w projekcie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pt. „ROWES (Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) szansą rozwoju ekonomii społecznej w subregionie II”. Od stycznia br. projektem zainteresowali się także mieszkańcy gminy Ostrów. Wśród nich są głównie bezrobotni, dla których dotacje w wys. 25 tys. zł na utworzenie miejsc pracy oraz tzw. wsparcie pomostowe otrzymywane przez 12 miesięcy na prowadzenie działalności gospodarczej, w wysokości 2 tysięcy zł miesięcznie, okazały się bardzo atrakcyjne. Ale nie tylko oni. Projekt okazał się również interesujący dla ludzi aktywnych,  którzy już działają w organizacjach pozarządowych, ale też i tych, którzy dopiero dzięki kontaktom z pracownikami Terenowego Biura ROWES w Sędziszowie Młp. zauważyli potrzebę budowania swoich organizacji w lokalnych środowiskach.

W ciągu 12 miesięcy mijającego roku powstały w gminie Ostrów cztery tzw. środowiska. Te nieformalne grupy wsparcia mieszkańcy gminy utworzyli w Skrzyszowie, Kamionce i dwie w Ostrowie. Wszystkie już ze sobą współpracują. Chcą bowiem razem rozwiązywać problemy swoje ale też swoich sąsiadów. Słowem lokalnych społeczności. Niektóre z nich także, korzystając ze wsparcia ROWES-u, poszły dalej np. powstało Stowarzyszenie Osób Wspierających Działalność Apostolską Parafii w Ostrowie. Ze wsparcia w projekcie skorzystało też Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ze Skrzyszowa.

Oba formalnie już działające stowarzyszenia wzięły udział w warsztatach partnerstw. Takie warsztaty to nic innego jak cykl bezpłatnych szkoleń pod okiem trenera. W ten sposób uczestnicy zdobyli wiedzę o korzyściach płynących z realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz sołectw, gmin czy powiatów i ich mieszkańców. Poznali również narzędzia po jakie warto sięgnąć, by planowane cele osiągać.

Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety„ efekt takiej współpracy miały okazję sprawdzić „na własne oczy” w październiku jadąc na bezpłatną wizytę studyjną do Lanckorony w woj. małopolskim. Panie przez dwa dni odwiedziły m.in. Inkubator Kuchenny w Zakrzowie, Ekomuzeum w Lanckoronie, Spółdzielnię Socjalną Podkówka oraz Zagrodę Ławeczka. Był czas na wymianę doświadczeń, pytania i odpowiedzi. Zawiązały się pierwsze znajomości, z których aktywne panie w czasie realizacji własnych pomysłów będą  mogły korzystać.

Z kolei Stowarzyszenie Osób Wspierających Działalność Apostolską Parafii z Ostrowa jest zainteresowane pomocą dla seniorów . Dlatego specjalnie dla nich zorganizowano wyjazd do  Lubaczowa. Tu od kilku lat działają podmioty ekonomii społecznej o podobnym profilu zainteresowań. Już dziś wiadomo, że sprawdzone ich pomysły warte są zastosowania w ostrowskiej gminie.

Warto teraz przywołać pomysły pozostałych dwóch środowisk jakie utworzyły się w gminie  Ostrów. Trzecie z nich powstało w Kamionce. I to akurat zainteresowało się wiedzą na temat powoływania i pracy spółdzielni socjalnej oraz spółki non-profit . Przypomnijmy, że obie formy gospodarowania mogą tworzyć bezrobotni. Tak zrodził się pomysł, po wcześniejszej wizycie studyjnej tego środowiska do JURAPARKU w Bałtowie, zorganizowania I Ostrowskich Spotkań z Ekonomią Społeczną . Dzięki gościnności samorządu, odbyło się w Urzędzie Gminy w Ostrowie

29 listopada br.  Gośćmi a zarazem ekspertami były panie: Dagmara Preisner, wiceburmistrz Strzyżowa oraz Aneta Englot – wiceprezes Ogólnopolskiego Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie.   Wiceburmistrz przedstawiła zebranym korzyści jakie płyną dla mieszkańców gminy kiedy samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Z kolei Aneta Englot, na co dzień prezes Spółdzielni Socjalnej Konar, dzieliła się z uczestnikami własnymi doświadczeniami z pracy. Warto w tym miejscu dodać, że to właśnie ta tarnobrzeska spółdzielnia socjalna została tegorocznym laureatem Gali Liderów Ekonomii Społecznej w Rzeszowie. Konkurs "Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej" zorganizował po raz kolejny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Na zakończenie słowo o tworzonych właśnie podmiotach ekonomii społecznej w gminie Ostrów. Jedna  grupy inicjatywne złożyła swój biznesplan. Dwie pracują nad wymaganą dokumentacją. Ale jest spora szansa na to, by po merytorycznej akceptacji ekspertów Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powołano na ich bazie spółdzielnię socjalną i spółki non-profit. Czym się będą zajmowały? To na razie tajemnica. Można teraz powiedzieć tyle, że jeśli plany dotychczas bezrobotnych ludzi się zrealizują w gminie powstanie 13 nowych miejsc pracy. A o to przecież chodzi w projekcie. 

WAŻNE: Biuro Terenowe ROWES RARR- w Sędziszowie Młp. skierowany jest do mieszkańców powiatu ropczycko – sędziszowskiego. Projekt „ROWES – szansą rozwoju ekonomii społecznej w sub.II „ kończy się 31.12.2019 r.” Tel: 519 437 531

 

warsztaty partnerstw środowiska Kamionka prowadzi Ireneusz Ozyra.

Warsztaty partnerstw środowiska Kamionka prowadzi Ireneusz Kozera

urzad pracy loga

 

Projekt „Aktywny i Sprawny” realizowany w ramach RPO WP 2014-2020 przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej
skierowany jest do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
w wieku aktywności zawodowej
pozostających bez zatrudnienia
zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego

Udział jest bezpłatny


Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dzięki nabyciu niezbędnych kompetencji zawodowych, społecznych, osobistych i zdrowotnych będących podstawą do podjęcia aktywności zawodowej.

W ramach projektu zaplanowane zostały m.in.:  
•    indywidualna i grupowa praca z psychologiem
•    udział w grupie wsparcia
•    porady specjalistów (m.in. doradca zawodowy, psycholog)
•    opieka asystenta
•    praca nad własnym wizerunkiem
     -   fryzjer
     -   kosmetyczka
     -   wizażysta
•    zwiększenie sprawności ruchowej
     -  zajęcia z refleksologiem
     -  zajęcia na basenie
•    zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
     -  kursy zawodowe
     -  szkolenia z zakresu obsługi komputera (w tym Internetu)
     -  praktyki zawodowe
     -  staże zawodowe    
Gwarantujemy:
     -  indywidualne podejście do każdego uczestnika
     -  racjonalne usprawnienia związane z ograniczeniami
     -  stypendium szkoleniowe, stażowe, za odbywanie praktyk zawodowych
     -  zwrot kosztów dojazdu
     -  szereg działań wspomagających
     -  miłą i życzliwą atmosferę
     -  profesjonalne przygotowanie uczestnika do podjęcia aktywności zawodowej
W efekcie planujemy:
     -  zwiększyć motywację uczestników do podjęcia zatrudnienia
     -  wzbudzić poczucie własnej wartości i pewności siebie
     -  zwiększyć sprawność ruchową uczestników
     -  podnieść kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe
     -  aby część uczestników aktywnie poszukiwała pracę
     -  aby część uczestników podjęła pracę po zakończeniu udziału w projekcie

Punkt Informacyjny: Ropczyce, ul. Mickiewicza 59 Tel. 502 180 375, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lasovia loga„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Grupa Działania LASOVIA współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW


Lokalna Grupa Działania LASOVIA informuje, że w miesiącach grudzień 2017- styczeń 2018 roku planuje ogłosić nabory na Wnioski o powierzenie grantu.
Będą one dotyczyć projektów grantowych w ramach przedsięwzięć zawartych w LSR, realizujących następujące wskaźniki :
1/ Przedsięwzięcie 1.2.1. Poznajemy obszar LGD LASOVIA
Wskaźniki: liczba publikacji / aplikacji związanych z walorami, zasobami przyrodniczymi obszaru/ lokalnym dziedzictwem kulturowym- 5 szt.;
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
2/ Przedsięwzięcie 1.2.2. Działania w zakresie promocji obszaru oraz kreowania jego marki
a/ Wskaźniki: liczba działań promujących szlaki turystyczne,  ścieżki tematyczne czy rekreacyjne na obszarze LGD- 5szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
b/ Wskaźniki: liczba wydarzeń promujących produkty lub usługi lokalne (rajdy, konkursy, wystawy, targi etc.)- 5 szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
3/ Przedsięwzięcie 3.1.1. Animacja lokalnych liderów
Wskaźniki: szkoła społecznych animatorów lokalnych -podnoszenie kompetencji społeczności-
5 szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
4/ Przedsięwzięcie 3.2.1. Aktywizacja społeczności wokół świetlic wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej
a/ Wskaźniki: liczba warsztatów pracy twórczej/ rękodzielnictwa/ pokazów lokalnych artystów- 5 szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
b/ Wskaźniki: liczba partnerskich szkoleń / warsztatów / zajęć / kursów etc.- 5 szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł

Co to są projekty grantowe ?
Możliwość realizacji projektów grantowych jest nową formą wsparcia, dotąd nie stosowaną w lokalnych grupach działania w ramach programu LEADER. Realizację tych projektów zaplanowano w ramach przedsięwzięć, które skierowane są do szerokiego grona odbiorów i gwarantują realizację różnorodnych i ciekawych pomysłów.
Projektem grantowym jest operacja, w której beneficjent będący lokalną grupą działania (LGD) udziela innym podmiotom grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu.
Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez LGD, w ramach realizacji projektu grantowego.
Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.
Kto może składać Wniosek?  - osoby fizyczne,  jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń i fundacje, etc.), instytucje i inne podmioty zajmujące się promocją obszaru.
Wysokość wsparcia: Od 5 000,00 PLN  do 20 000,00 PLN
Intensywność pomocy: (100% kosztów kwalifikowalnych):
Wsparcie dla grantobiorców będzie przyznawane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych lub na zasadzie wyprzedzającego finansowania (36,37%).
Refundacja oznacza, że Beneficjent najpierw ponosi wszystkie koszty operacji, którą zamierza zrealizować, a następnie wnioskuje do Lokalnej Grupy Działania LASOVIA o zwrot koszów składając Wniosek o płatność.
Zasady przyznawania pomocy są określone w przepisach prawa które są zamieszczone na naszej stronie internetowej www.lasovia.com.pl (zawarte są m.in. w  Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020) ale ich uszczegółowieniem jest Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, wraz z załączonymi do niej dokumentami.
Szczegółowszych informacji dotyczących naborów wniosków i zasad przyznawania pomocy udzielają pracownicy Biura LGD LASOVIA.


Lokalna Grupa Działania LASOVIA
Ul. Sikorskiego 2a
39-300 Mielec
Tel. 17 788 53 00

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu