bank zywnosci

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie [nazwa OPL] z terenu województwa podkarpackiego  przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 1033 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 38,4075 ton żywności;
 • 3750 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2017 dla 91 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 • Żywieniowe - 1 spotkanie dla 21 uczestników
 • Kulinarne - 4 spotkania dla 70 uczestników

GOPS Ostrów

Ostrów, dnia 5 lipca 2018r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 z późn. zm./, zwołuję na dzień 13 lipca 2018r. na godzinę 1200 - XLIX Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XXI/93/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia16 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina Ostrów, udostępnionych przez operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych,
 • w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmiany uchwały własnej Nr XLIII/245/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostrów

/-/ Józef Bajor

INFORMACJA!

W związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Ostrów przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy rolniczej.

W raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Ostrów za okres od 21.04-20.06.2018 r. wskazano zagrożenie wystąpienia suszy w uprawach zbóż ozimych, zbóż jarych,  krzewów  owocowych, roślin strączkowych uprawianych na glebach kategorii I  oraz zbóż jarych uprawianych  na glebach kategorii II.

Kategoria I – bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny-pl, piasek luźny pylasty -plp piasek słabo gliniasty-ps , piasek słabo gliniasty pylasty-psp

Kategoria II - lekka, grupa granulometryczna :piasek gliniasty lekki-pgl, piasek gliniasty lekki pylasty -pglp, piasek gliniasty mocny-pgm, piasek gliniasty mocno pylasty -pgmp

Rolnicy, którzy w wyniku suszy ponieśli szkody w uprawach rolnych  tj. zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, i rośliny strączkowe mogą składać  wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie do Urzędu Gminy Ostrów pokój 20 pisemnych wniosków zgodnie z przyjętym wzorem  wniosku (do pobrania w Urzędzie Gminy Ostrów i ze strony internetowej pod adresem: www.ostrow.gmina.pl

NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO ŚRODY 11 LIPCA 2018 R.

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 29 maja 2018 r. W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Wniosek do pobrania:

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu