Ostrów, dnia 06 marca 2018r.

 

 

INFORMACJA

 

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, z w o ł u j ę na dzień 13 marca 2018r. na godzinę 1100 - XLV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie obecności.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2018 rok,

2) w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2018 rok,

3) w sprawie podziału gminy Ostrów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

4) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,

5) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,

6) w sprawie utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie,

7) w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Wola Ociecka i Ostrów– 455 000zł),

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w m. Wola Ociecka i Ostrów 75 200zł),

10) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego (przekazanie dokumentacji na zadanie : przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka w m. Ocieka – 20 000zł),

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego (pomoc finansowa 250 000zł: Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1225R Kamionka-Niwiska-Sędziszów Młp. w miejscowości Kamionka. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów-Skrzyszów w miejscowości Skrzyszów polegająca na budowa chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi w miejscowości Skrzyszów. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329R Zdżary-Witkowice w miejscowości Kozodrza. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1328R Ocieka-Kamionka w miejscowości Ocieka. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329R Zdżary –Witkowice w miejscowości Zdżary.

12) w sprawie uchwalenia XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,

13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowości Skrzyszów, Zdżary, Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów,

14) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.

15) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025.

 

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie

/-/ Józef Bajor

Tylko do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" - otwórz.

Do 2 marca w ARiMR zarejestrowano 77,76 tys. takich oświadczeń.

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. 

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

 1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
  1. jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  2. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),  
  3. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
  4. premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Zasady składania i wypełniania Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 - otwórz

 

ogloszenie arimr

 

źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jest-juz-dostepne-oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosku-w-porownaniu-z-w.html

PROGRAM „PRZYJAZNY DOM” NA ROK 2018

 

Wójt Gminy Ostrów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdził Program PRZYJAZNY DOM NA ROK 2018.

Program stanowi ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza  zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia.

Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018 składa się z dwóch komponentów.

 

Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d.

 

Komponent II

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych (w tym wymiana pieców centralnego ogrzewania)

W roku 2018 wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w sposób ciągły od dnia wyznaczonego        w ogłoszeniu o naborze do wyczerpania środków przeznaczonych na dany cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczone wraz z ogłoszeniami o naborze wniosków w terminie do 12 marca 2018 r. na stronie WFOŚiGW - www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Bezpośredni link do strony Programu: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom

 

Wojciech Popielarz

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu