Ostrów, dnia 6 grudnia 2018r.

 

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze zm./, zwołuję na dzień 13 grudnia 2018r. na godzinę 1100 - III Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
 • w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet
 • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 • w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 • w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Ostrów
 • w sprawie wysokości diet dla sołtysów
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 - 2025
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Józef Bajor

W związku nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie (Dz.U.2017 poz.1295 ze zm.) szkody łowieckie wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki, sarny łosie, daniele należy zgłaszać do kół łowieckich z danego terenu.


Poniżej podajemy informacje, gdzie i do kogo należy zgłaszać szkody łowieckie z poszczególnych miejscowości.

1. Ocieka, Kamionka, Zdżary, Borek Mały, Blizna , Kozodrza i Ostrów od drogi wojewódzkiej –strona wschodnia – zgłoszenia szkód przyjmuje :
- p. Olga Jemioło pod adresem 39-103 Ocieka 3,
tel. do kont. 781-191-258
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie „ Cietrzew” z siedzibą w Kamionce.
39-200 Dębica
ul. Świętosławska 73 a

2. Wola Ociecka, Skrzyszów ,Ocieka (Zagrody), Ostrów od drogi wojewódzkiej – strona zachodnia zgłoszenia przyjmuje:
- p. Wojciech Karaś – tel. 512 264 002 lub 14-682 2 66
-p. Mazur Robert – tel. 792 955 327
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie „Bażant”
Ul. Sportowa 11
39-200 Dębica

3. Kozodrza (od rzeki Wielopolki –strona południowa) – zgłoszenia przyjmuje:
- p. Marcin Henzel – tel. 509 616 314
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie ,, Ziemia Ropczycka”
Ul. Witosa 16 A
39-100 Ropczyce

Uwaga:
Natomiast szkody łowieckie występujące w uprawach rolnych w odległości do 100 m od zabudowań gospodarczych należy zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Marszałkowski
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
ul. Cieplińskiego 5
35-100 Rzeszów

Wniosek zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.lowiecki.pl, a także u sołtysa danej miejscowości.

Ostrów, dnia 31 października 2018r.

 

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze zm./, zwołuję na dzień 28 listopada 2018r. na godzinę 1400 - II Sesję Rady Gminy Ostrów VIII kadencji. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów w 2019 roku
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrów
 • w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet
 • w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Bliźnie
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Ostrowie
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu