URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

           

„Przebudowie mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeźnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice,
km 5+873”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257ze zm) i art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. 2017 poz. 1405 zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 19.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeźnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice, km 5+873”

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa – Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w Ropczycach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, pokój nr 23, tel. 745-11-60 w godzinach od 800 do 1500.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

            Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniu 4 października 2017 r.

                  

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach - pełnomocnik
 2. strony postępowania – obwieszczenie
 3. a/a.

                                                                                                             Ostrów, dn. 2017-09-19

INFORMACJA

                 Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.) zwołuję na dzień 26 września 2017 r.

na godz. 9.00 – XXXIX Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad,

w budynku Urzędu Gminy Ostrów.  

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie obecności.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Wystąpienie Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Pana Witolda Darłaka.

6. Wystąpienie przedstawiciela Firmy Usługowo – Handlowej „AREL” w sprawie dzierżawy,

   zakupu działki wchodzącej w SSE Podstrefa Ostrów.

7. Wystąpienie przedstawiciela firmy „OPTIMUM” w sprawie budowy biogazowni.

8. Dyskusja

9. Informacja Wójta Gminy Ostrów o działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Informacja na temat przygotowania szkól do nowego roku szkolnego, informacja

     o wynikach egzaminu gimnazjalnego i nadzoru pedagogicznego.

11.Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2016.

12. Dyskusja

13. Podjęcie uchwał:

     a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/166/17 Rady Gminy w Ostrowie

         z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

         zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowościach Skrzyszów, Zdżary,

         Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów

     b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Skrzyszowie

     c) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów

     d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

         odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

         tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

     e) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

         komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

     f) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

         w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników

         bezodpływowych

     g) w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ostrów

     h) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zakończenie obrad.    

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Józef Bajor

WÓJT  GMINY  OSTRÓW
o g ł a s z a


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Skrzyszowie, z przeznaczeniem pod zabudowę.


Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, sala nr 29 (III piętro).

Przedmiotem II przetargu są:

1. Działka nr 218/23 o pow. 0,1083 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.  
Cena wywoławcza wynosi 27.400,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta zł.)
Wadium wynosi 1400,00 zł (jeden tysiąc czterysta zł);

2. Działka nr 218/24 o pow. 0,1459 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.
Cena wywoławcza wynosi 30.850,00 zł. (trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł.)
Wadium wynosi 1600,00 zł (jeden tysiąc sześćset zł);

Obydwie działki położone są w terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym możliwa na podstawie wydanej w 2015r. decyzji o warunkach zabudowy.
Działki położone w terenie zabudowanym, od strony południowej w niedalekim sąsiedztwie autostrady A-4 a od strony północnej w pobliżu kompleksu leśnego.
Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami.
I Przetarg na w/w działki, który odbył się 10 lipca 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunki przetargu :
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  przelewem na konto Gminy Ostrów Nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100 BS Ropczyce w taki sposób aby najpóźniej w dniu  04 października 2017r. wadium znajdowało się na w/w koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zakończeniu przetargu.
W ten sam sposób wadium zostanie zwrócone w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy  notarialnej.
Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi kupujący.

Wójt Gminy Ostrów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.         

Bliższych informacji udziela się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8, tel. 177449302 lub pokój nr 15, tel.177449321.

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu