KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

 • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło
  do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
 • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być :

 • obywatel Polski,
 • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

1)    zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,

2)    usuwanie zbędnych części roślin,

3)    klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny będzie na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni
w danym roku kalendarzowym
. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać
od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

 

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS
i wysokość składek na te ubezpieczenia
:

 1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego
w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy,
a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy
z rolnikiem.

 1. Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Termin płatności składek

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz
na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

 

UWAGA

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu
7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach
, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.

Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz
w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS
za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego,
w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr  43 /2018 Wójta Gminy Ostrów z dnia 21czerwca 2018 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Lp.

Działka

nr

Powierzchnia

w ha

Położenie

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania

przestrzennego

Miesięczny czynsz dzierżawny

netto
w zł. + VAT

Okres dzierżawy

1.

2750/26

      i

2750/35

     0,9945

     3,0856

 

Kozodrza

RZ1R/00043198/7

nieruchomość zagospodarowana przez Wytwórnię Mas Bitumicznych, położona

w sąsiedztwie wysypiska odpadów komunalnych.

teren oznaczony symbolem „P/U2”- tereny produkcyjne, składów i magazy-

nów oraz usługowe

 5.600,00 zł.+ VAT

w stawce obowiązu- jącej w dniu wysta-          
wienia  faktury - przez  pierwsze 12 m-cy ;

- w kolejnych 9 latach wzrost  czynszu netto o 12% każdego roku
w stosunku do czynszu obowiązują- cego w poprzednim roku + VAT,:

 

 

10 lat

 

UWAGA:  Uchwałą  Nr XLVII/288/18  z dnia 26 kwietnia 2018r. Rada Gminy wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy w/w nieruchomości na 10 lat (przedłużenie umowy)

Wykaz podlega wywieszeniu w dn.  21.06.2018r. –  11.07.2018r.             

Ostrów, dnia 14 czerwiec 2018r.
 

INFORMACJA.

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2018 r. poz. 994/, zwołuję na dzień 21 czerwca 2018r. na godzinę 1100 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie- sesja XLVIII (sesja absolutoryjna).

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionej informacji.

Część II - absolutoryjna

 1. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2017r.
 2. Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017r.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2017 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2017.
 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 5. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego  Gminy Ostrów za 2017r.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2017r.

Część III

 1. Przedstawienie opinii do niżej wymienionych projektów uchwał przez komisje stałe Rady Gminy Ostrów wraz z dyskusją.
 2. Podjęcie uchwał;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowościach Kamionka, Kozodrza i Ostrów w gminie Ostrów,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionka”,
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skrzyszowie na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej i udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży,
 • w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,
 • w sprawie  zmiany Uchwały własnej Nr XXI/93/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia16 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina Ostrów, udostępnionych przez operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmiany uchwały własnej Nr XLIII/245/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

Teraz szkody łowieckie w uprawach rolnych należy zgłaszać do urzędu Gminy! 

.

Gmina Ostrów, informuje, że z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie ( tj. Dz. U. 2017 poz. 1295 ze zm.), która wprowadziła nowe zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele
 i sarny oraz przy wykonywaniu polowań.

Na podstawie art. 46 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy wniosek o oszacowanie szkód wraz z ustaleniem wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody tj. do Wójta Gminy Ostrów.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowanie szkód, a także ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1.Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanej dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

 1. a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy — jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona- tj. sołtys danej miejscowości,
 2. 2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 3. 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego  przysługuje odwołanie bezpośrednio do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

Uwaga:

 Szkody łowieckie, powstałe w uprawach rolnych w odległości do 150 m od zabudowań gospodarczych i  poza obszarami dzierżawionymi przez Kola Łowieckie należy zgłaszać nadal na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział łowiectwa i rybactwa
Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów,

Wnioski w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych należy składać Urząd Gminy Ostrów pok. 20 lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja telefoniczna pod nr: 17-7449327

W załączeniu wnioski do pobrania:

 1. Zgłoszenia szkód powstałych na terenie dzierżawionym przez koło łowieckie (Wójt Gminy)
 2. Zgłoszenie szkód powstałych poza obszarami dzierżawionymi przez koło łowieckie (Urząd Marszałkowski)
 3. Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy.

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu