Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że w dniach 20-23 marca 2018 r. w Ostrowie (przy budynku UG) w godz. 800 - 1500 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Pomocą żywnościową objęte mogą być rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 268,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 018,00 zł - dla osoby w rodzinie

Zapraszamy zainteresowanych

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Formularz - doc

B-3. 272. 1.  ZO .  2018                                                        

Ostrów, dnia   13.03.2018

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Na wykonanie  dostawy   poniżej  progu  30 000 EURO

 

I.  Zamawiający

GMINA OSTRÓW 39-103 OSTRÓW 225. Pow. ropczycko-sędziszowski

II. Opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa  wraz   z transportem kamienia   łamanego frakcja od 0-31,5 mm na remont wyboi dróg gminnych  na terenie  Gminy Ostrów”.

 

III. Warunki realizacji zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem kamienia   łamanego frakcja od 0-31,5 mm na remont wyboi  w nawierzchni tłuczniowej  dróg gminnych   na terenie  Gminy Ostrów. Kamień należy zakupić w kopalni i przywiezć na wskazaną  drogę  na dane sołectwo. Kamień  należy przywieżć takim samochodem, który będzie rozsypywał bezpośrednio na drodze. W cenę kamienia należy wliczyć zakup kamienia w kopalni i przywóz na drogę  na dane sołectwo na teren Gminy Ostrów. Orientacyjnie planuje się zakupić około 2 500 ton kamienia. 

IV.  Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie- w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zakończenie :   31  grudzień     2018r.

V. Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Druk oferty
 2. Aktualny odpis z rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp. wystawione nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. Opis obliczenia ceny:

 1.  Cena za przedmiot zamówienia – 100% 

 

VIII. Termin składania ofert:

Do dnia  21.03.2018 do godz: : 9: 00  na adres lub w siedzibie Zamawiającego (budynek UG Ostrów, sekretariat) w zamkniętej kopercie z napisem:  Oferta  „ Dostawa wraz z transportem kamienia łamanego.

                                                       

                                                                           p.o Wójta Gminy

                                                                           mgr Grzegorz Ożóg

Tylko do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" - otwórz.

Do 2 marca w ARiMR zarejestrowano 77,76 tys. takich oświadczeń.

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. 

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

 1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
  1. jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  2. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),  
  3. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
  4. premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Zasady składania i wypełniania Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 - otwórz

 

ogloszenie arimr

 

źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jest-juz-dostepne-oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosku-w-porownaniu-z-w.html

Ostrów, dnia 06 marca 2018r.

 

 

INFORMACJA

 

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, z w o ł u j ę na dzień 13 marca 2018r. na godzinę 1100 - XLV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie obecności.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2018 rok,

2) w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2018 rok,

3) w sprawie podziału gminy Ostrów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

4) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,

5) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,

6) w sprawie utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie,

7) w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Wola Ociecka i Ostrów– 455 000zł),

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w m. Wola Ociecka i Ostrów 75 200zł),

10) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego (przekazanie dokumentacji na zadanie : przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka w m. Ocieka – 20 000zł),

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego (pomoc finansowa 250 000zł: Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1225R Kamionka-Niwiska-Sędziszów Młp. w miejscowości Kamionka. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów-Skrzyszów w miejscowości Skrzyszów polegająca na budowa chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi w miejscowości Skrzyszów. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329R Zdżary-Witkowice w miejscowości Kozodrza. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1328R Ocieka-Kamionka w miejscowości Ocieka. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329R Zdżary –Witkowice w miejscowości Zdżary.

12) w sprawie uchwalenia XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,

13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowości Skrzyszów, Zdżary, Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów,

14) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.

15) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025.

 

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie

/-/ Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu