Klub sportowy Tempo Cmolas w ramach realizacji projektu pn. „Uniwersytet piłki nożnej – szkoła społecznych animatorów lokalnych” organizuje treningi piłki nożnej na stadionie sportowym w Cmolasie. Udział w treningach jest bezpłatny. Treningi przeprowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych: Junior (15 do 19 lat) i Senior (20 lat i starsi), każda grupa liczyć będzie min. 18 uczestników. Treningi odbywać się będą w miesiącach od czerwca do września, zaplanowano po 8 dwugodzinnych treningów w każdym miesiącu w ramach każdej grupy wiekowej. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w treningach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu: 601-436-339 lub osobiście podczas treningu. Treningi odbywać się będą w następujących terminach:

 • grupa Juniorów – wtorki o godz. 17.00 i czwartki o godz. 18.00
 • grupa Seniorów – wtorki o godz. 19.00 i piątki o godz. 18.00.

Pierwsze treningi już 5 czerwca 2018r.(wtorek). Serdecznie zapraszamy!!!

Projekt pn. „Uniwersytet piłki nożnej – szkoła społecznych animatorów lokalnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego

 

                                                                                                                      Zarząd KS Tempo Cmolas

Zobacz ogłoszenie w pliku PDF

URZĄD GMINY

 W OSTROWIE

39-103 OSTRÓW 225

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Punkt zbierania odpadów w tym złomu” na działce nr ewid. 212/3 w m. Ostrów.

 

Zgodnie z  art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405.).

Zawiadamiam

że w dniu 06.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Punkt zbierania odpadów w tym złomu” na działce nr ewid. 212/3 w m. Ostrów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w  Ropczycach, opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w terminie do 20.06.2018 r.

                    

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

 

Krystyna Świder-Kuchta

WÓJT GMINY                                               

    OSTRÓW

39-103 Ostrów 225

 

 

ROŚ.6220.1.2017                                                            

Ostrów, dnia 07.06.2018r.

                  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wójt Gminy Ostrów

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym (szóstym) rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa budynku gospodarczego – kurnik 20 000 szt. (80 DJP) brojlerów na dz.nr ew. 1648, położonej w m. Ocieka gm. Ostrów

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 23.12.2016 r. przez Barbarę i Jacka Kluk, zam. Ocieka.  Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Ostrów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do dokonania uzgodnienia).Tut. organ, postanowieniem znak: ROŚ.6220.1.2017, dnia 20.02.2017 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 12.04.2017 r. inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017, z dnia 10.05.2017 r. , zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 50 K.p.a., pismem znak: WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.8, z dn. 27.08.2017 r., wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe pismo do  tut. organu wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W odpowiedzi na uzupełnienie raportu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017, z dnia 29.08.2017 r., zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 50 K.p.a., pismem znak: WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.11, z dn. 01.09.2017 r., wezwał do ponownego (drugiego) uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe pismo do  tut. organu w dniu 30.10.2017 r. wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Następnie pismem WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.17, z dn. 29.11.2017 r wezwał do ponownego (trzeciego) uzupełnienia raportu. Pismem z dnia 10.01.2018 r. WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.21 wezwał do czwartego uzupełnienia raportu. W dniu 29.01.2018 r. wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy. Dodatkowo w dniu 01.03.2018 r. wpłynęło wyjaśnienie do uzupełnienia raportu z dnia 29.01.2018 r.

W odpowiedzi na uzupełnienie raportu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017.2018, z dnia 20.02.2018 r., zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27 marca 2018 r i uzupełnieniu z dnia 01.06.2018 r. uzgodnił pozytywnie  realizację przedmiotowej inwestycji.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 • ·zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, p. 23, III p. w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od ogłoszenia.
 • ·składania uwag i wniosków do Wójta Gmina Ostrów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 30 dni od ogłoszenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostrów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości do dnia 9 lipca 2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrowie , w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz  na stronie internetowej urzędu.

 

 

Otrzymują:

 1. Barbara i Jacek Kluk, zam. Ocieka
 2. Strony postępowania
 1. 3. a/a

 

Krystyna Świder-Kuchta

I N F O R M A C J A

            Wójt Gminy Ostrów informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrów, przeznaczonej do dzierżawy bezprzetargowej (przedłużenie umowy dla PDM- Wytwórnia Mas Bitumicznych) - dz. nr, nr:  2750/35 i 2750/26 poł. w Kozodrzy.

Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie.         

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8 – Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, tel. 177 449 302.

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu