WÓJT  GMINY  OSTRÓW
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kozodrzy i w Skrzyszowie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, sala nr 29 (III piętro).

Przedmiotem przetargu są:
 
1. Nieruchomość poł. w Kozodrzy, składająca się z działek nr, nr: 2750/58 i 2750/60 o łącznej pow. 1,2765 ha, powstała z podziału działki nr 2750/42 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00038938/9.  
Cena wywoławcza wynosi 344.000,00 zł. (trzysta czterdzieści cztery tysiące zł.)
Wadium wynosi 34.400,00 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta zł);
Nieruchomość niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie wysypiska odpadów komunalnych,  przy drodze powiatowej Zdżary – Witkowice. Przeznaczenie w planie zagospodarowania  przestrzennego -- tereny produkcyjne, składów, magazynów oraz usługowe.

2. Nieruchomość poł. w Skrzyszowie stanowiąca działkę nr 61/1 o pow. 0,10 ha, obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00062662/0.
Cena wywoławcza wynosi 26.600,00 zł. (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset zł.)
Wadium wynosi 2660,00 zł (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt zł);
Nieruchomość położona jest w terenie zabudowanym, uzbrojonym przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Anastazów - Skrzyszów z drogą na Podlesie Paszczyńskie. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami.
                                          
Warunki przetargu :
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  przelewem na konto Gminy Ostrów Nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100 BS Ropczyce w taki sposób aby najpóźniej w dniu 27 września 2017r. wadium znajdowało się na w/w koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zakończeniu przetargu.
W ten sam sposób wadium zostanie zwrócone w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego nie później  niż do dnia  zawarcia umowy  notarialnej.
Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi kupujący.
Wójt Gminy Ostrów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.         

Bliższych informacji udziela się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8, tel. 177449302 lub pokój nr 15 tel. 177449321.

URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

                                                                   

ROŚ.6220.5.2017                                                                         

Ostrów, dnia 22.08.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz.1257 j.t.) zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeżnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary-Witkowice, km 5+873.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, pokój nr 23 oraz zgłosić swoje uwagi do 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.09.2017 r.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa – Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225


ROŚ.6220.5.2017

Ostrów, dnia 07.08.2017 r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz.1405 )

Zawiadamiam

że w dniu 07.08.2016r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeźnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice, km 5+873”

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2017, poz.1405) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu w miejscu inwestycji

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. strony postępowania – obwieszczenie
 3. a/a

WÓJT GMINY OSTRÓW

39-103 Ostrów 225

 Ostrów, dnia 16.08.2017r.

ROŚ.6220.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Wójta Gminy Ostrów

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa budynku gospodarczego – kurnik 20 000 szt. (80 DJP) brojlerów na dz.nr ew. 1648, położonej w m. Ocieka gm. Ostrów.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 23.12.2016 r. przez Barbarę i Jacka Kluk, zam. Ocieka.  Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Ostrów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do dokonania uzgodnienia).Tut. organ, postanowieniem znak: ROŚ.6220.1.2017, dnia 20.02.2017 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 12.04.2017 r. inwestor przedłożył do tut. organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w postanowieniu znak: PSNZ.4542.1.2017, z dnia 10.05.2017 r., zaopiniował pozytywnie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie działając na podstawie art. 77 ust. 1 oraz art. 50 K.p.a., pismem znak: WOOŚ.4242.16..1.2017.AK.8, z dn. 27.08.2017 r., wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe pismo do  tut. organu wpłynęło uzupełnienie raportu wnioskodawcy adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W związku z powyższym ww. dokumenty, jako uzupełnienie materiału dowodowego przed uzgodnieniem warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, przekazano ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach celem wyrażenia ponownej opinii w niniejszej sprawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, p. 23, III p. w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni od ogłoszenia.
 • składania uwag i wniosków do Wójta Gmina Ostrów w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 30 dni od ogłoszenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostrów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości do dnia 15 września 2017 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrowie , w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz  na stronie internetowej urzędu.

              

Otrzymują:

 1. Barbara i Jacek Kluk, zam. Ocieka
 2. Strony postępowania
 3. a/a

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia XVI zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia                            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Ostrowie uchwały Nr XXXVIII/207/17 z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/165/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów, dla obszaru położonego w gminie Ostrów, w miejscowości Blizna.

Ze szczegółową lokalizacją ww. obszaru można zapoznać się w Urzędu Gminy Ostrów , adres: 39-103 Ostrów nr 225, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany Studium do Wójta Gminy Ostrów. Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy Ostrów, adres: 39-103 Ostrów nr 225, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

p.o. Wójta Gminy Ostrów

mgr Grzegorz Ożóg

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu