ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, z w o ł u j ę na dzień 26 stycznia 2018r. na godzinę 1300 - XLIV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
 • w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów;
 • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Ostrów publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
 • w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów – 120 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wola Ociecka – 135 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów – 23 200zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów 12 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wola Ociecka – 40 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego ( opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na przebudowie chodnika w m. Skrzyszów – 15 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego ( opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Młp., polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kamionka – 45 000zł).
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

URZĄD GMINY

 W OSTROWIE

39-103 OSTRÓW 225

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Kozodrza o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 2736/3 obręb Kozodrza, gmina Ostrów”

Zgodnie z  art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 09.01.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Kozodrza o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 2736/3 obręb Kozodrza, gmina Ostrów”

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w  Ropczycach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach w terminie do 23.01.2018 r.

 

Krystyna Świder-Kuchta

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr  2/2017

w  miejscowościach Skrzyszów, Zdżary, Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/166/17 Rady Gminy w Ostrowie, z dnia 27 lutego 2017 r. ze zm., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr  2/2017 w miejscowościach Skrzyszów, Zdżary, Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów obejmującego 6 obszarów, położonych w ww. miejscowościach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 stycznia do 5 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 r., w  pokoju nr 15 o godz. 1500.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

p.o. Wójta Gminy Ostrów

mgr Grzegorz Ożóg

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu