O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek

Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów, została wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku – Domu Kultury w Kamionce, w tym rozbudowa obiektu o salę wielofunkcyjną oraz wykonanie zadaszenia balkonów i tarasów - na działkach o nr ewid.: 1597/1, 1598, 1627 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamionka, w jednostce ewid. Ostrów.

     Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Ostrów, pok. nr 15.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że od dnia 9 maja 2018 r. w Ostrowie (przy budynku UG) w godz. 8.00 – 15.00, wydawana będzie żywność dla osób skierowanych przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Pomocą żywnościową objęte mogą być rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 268,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 028,00 zł - dla osoby w rodzinie

Zapraszamy zainteresowanych

'Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Ostrów, dnia 18 kwietnia 2018r.

 

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, z w o ł u j ę na dzień 26 kwietnia  2018r. na godzinę 900 - XLVII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Omówienie i przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 7. Analiza funkcjonowania systemu odpadowego za rok 2017.
 8. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie; zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/281/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia zobowiązania wekslowego przez Gminę Sędziszów Małopolski wsparcia przyznanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” dla tworzonej przez Gminę Sędziszów Małopolski i Gminę Ostrów Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim,
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kozodrzy,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmiany Uchwały własnej Nr XLIII/245/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025,
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu