O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   

      Zgodnie z art. 10 § 1, 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamia się, że na wniosek:

Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów, zostało wszczęte z dniem 22.03.2018r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku – Domu Kultury w Kamionce, w tym rozbudowa obiektu o salę wielofunkcyjną oraz wykonanie zadaszenia balkonów i tarasów - na działkach o nr ewid.: 1597/1, 1598, 1627 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamionka, w jednostce ewid. Ostrów”.

     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający charakterystykę inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Ostrowie, pok. nr 15.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

    Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po pierwszym zebraniu wiejskim w 2018 roku, które odbyło się jeszcze w marcu w Kozodrzy czas na kolejne miejscowości. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań na które zaprasza p.o. Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg oraz sołtysi poszczególnych sołectw.

8 kwietnia 2018 (niedziela)

 • 12:45 Ocieka (SP Ocieka)
 • 17:00 Zdżary (SP Zdżary)

15 kwietnia 2018 (niedziela)

 • 11:45 Ostrów (SP Ostrów)
 • 16:00 Kamionka (SP Kamionka)

22 kwietnia 2018 (niedziela)

 • 11:00 Blizna (Świetlica Wiejska)  
 • 16:00 Wola Ociecka (Dom Strażaka)

29 kwietnia 2018 (niedziela)

 • 18:00 Borek Mały (Dom Ludowy)

W miejscowości Skrzyszów zebranie sołeckie zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

Ostrów, dnia 21 marca 2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, z w o ł u j ę na dzień 28 marca 2018r. na godzinę 1300 - XLVI Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani za 2017 rok.
 7. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie podziału gminy Ostrów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2018 roku,
 • w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej, w ramach wsparcia finansowego projektu „ROWERS – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II,
 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia zobowiązania wekslowego przez Gminę Sędziszów Małopolski wsparcia przyznanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Rzeszowie, w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” dla tworzonej przez Gminę Sędziszów Małopolski i Gminę Ostrów Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025,
 • w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Ostrów powyżej 5 000zł.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

 

 

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu