Ostrów, dnia 10 października 2018r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 z późn. zm./, zwołuję na dzień 18 października  2018r. na godzinę 900 – LII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

Część 1

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/293/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,
 • w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Ostrów,
 • w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów  w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Woli Ocieckiej,
 • w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Ostrów,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Część 2

 1. Zakończenie kadencji 2014 – 2018
 • Złożenie sprawozdania przez p.o. Wójta Gminy o stanie Gminy na koniec kadencji 2014 – 2018.
 • Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady w kadencji 2014 – 2018.
 • Złożenie sprawozdania przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności w kadencji 2014 – 2018.
 • Wręczenie podziękowań.
 1. Sprawy bieżące.
 1. Zakończenie sesji kończącej kadencję  2014 – 2018 Rady Gminy w Ostrów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kosowy-Kamionka-Sedziszów w miejsc. Kamionka – długość - 201 m, szerokość 2,0m,  koszt 189 747,45 zł.
 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Anastazów-Skrzyszów miejsc. Skrzyszów - długość – 102 m, szerokość 1,5 - 2,0 m, koszt 134 908,97 zł
 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ocieka-Kamionka   w  miejsc. Ocieka - długość – 170 m, szerokość 2,0 m, koszt 194 882,42 zł.
 4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Zdżary-Witkowice miejsc. Zdżary   - długość – 283 m, szerokość 1,5 -2,0  m, koszt 108 684,82 zł.
 5. Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa w miejscowościach : Wola Ociecka i Ostrów. Wola Ociecka – długość  280 m, Ostrów długość – 184 m za łączną kwotę  89 832,51 zł  (środki finansowe Gminy  Ostrów –  41 200 zł  środki finansowe  PZDW -  48 632,51 zł. ).
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w miejscowości Ostrów  i Wola Ociecka . Długość odcinka w m. Ostrów – 950 m , długość odcinka w m. Wola Ociecka – 950 m.
 • Łączna wartość  zadań w obu miejscowościach – 781  520,66 zł
 • Udział finansowy Gminy Ostrów – 236 800,76 zł
 • Udział finansowy Województwa – 544 719,90 zł.
 1. Remont drogi gminnej Skrzyszów –cmentarz w Skrzyszowie –  Długość odcinka 300m. Wartość robót 86 989,91 zł.
 2. Remont drogi gminnej w Kamionce.   Długość  odcinka  160 m. Wartość robót 51 891,24 zł.
 3. Remont drogi gminnej Kamionka-Podlesie. Długość odcinka 70 m. Wartość robót 24 498,89 zł.

Remont powyższych dróg polegał głownie na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni oraz uzupełnieniu poboczy.

Tekst: Alicja Sikora, Foto: Mateusz Surman

View the embedded image gallery online at:
http://www.ostrow.gmina.pl/ogloszenia/#sigFreeId8ffa124dc0

Ostrów, dnia 21 września 2018r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 z późn. zm./, zwołuję na dzień 28 września  2018r. na godzinę 900 – LI  Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2018 – 2019.
 2. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały:
 • w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Ostrów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kamionce,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Kozodrzy,
 • w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostrów,
 • w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu