Ostrów, dnia 11 lipca 2016r.

INFORMACJA


 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 /, z w o ł u j ę na dzień 19 lipca 2016r. na godzinę 1100 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXVI. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym.

      6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ostrów za 2015r.

 1. Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciw pożarowego na terenie Gminy Ostrów – sprawozdanie finansowe z działalności OSP z terenu gm. Ostrów za rok 2015 .
 2. Dyskusja w zakresie przedstawionych informacji w punktach 5 – 7.
 3. Przedstawienie możliwości dofinansowania obiektów użyteczności publicznej jak również budynków prywatnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie „Czysta energia – rozwój odnawialnych źródeł energii”.

-       Założenia, wymagane dokumenty, procedura konkursu – prezentacja firmy Do EKO Sp. z o.o.

-       Dyskusja.

 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego;

2) w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową;

3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdżarach od Skarbu Państwa – ANR w Rzeszowie;

4) w prawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skrzyszowie;

5) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej;

6) w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na 2016r.

     11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 1. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu