OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr  1/2015

w  miejscowościach Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary i Kamionka w gminie Ostrów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/33/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 maja 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015                     w miejscowościach Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary i Kamionka w gminie Ostrów, dla 6  terenów położonych w gminie Ostrów, w tym:

-          terenu położonego w miejscowości Ocieka, bezpośrednio przy drodze powiatowej relacji Ocieka-Kamionka,

-          terenu położonego w miejscowości Wola Ociecka, w przysiółku Poręby, po południowej stronie drogi gminnej relacji Wola Ociecka-Blizna,

-          terenu położonego w miejscowości Zdżary, po północnej stronie drogi powiatowej relacji Ocieka-Kamionka, przy granicy z Ocieką,

-          terenu położonego w miejscowości Kamionka, w przysiółku Za Górą,

-          dwóch terenów położonych w miejscowości Kamionka,  bezpośrednio przy drodze powiatowej relacji Kamionka-Leszcze,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 sierpnia do 20 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2016 r., w  pokoju nr 15 o godz. 1500.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2016 r.

 

Wójt Gminy Ostrów

Piotr Cielec

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu