WÓJT GMINY OSTRÓW

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Skrzyszowie, z przeznaczeniem pod zabudowę.

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, sala nr 29 (III piętro).

 

Przedmiotem przetargu są:

 1. Działka nr 218/23 o pow. 0,1083 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.

Cena wywoławcza wynosi 27.400,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta zł.)

Wadium wynosi 1400,00 zł (jeden tysiąc czterysta zł);

 

2. Działka nr 218/24 o pow. 0,1459 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.

Cena wywoławcza wynosi 30.850,00 zł. (trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł.)

Wadium wynosi 1600,00 zł (jeden tysiąc sześćset zł);

Obydwie działki położone są w terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym możliwa na podstawie wydanej w 2015r. decyzji o warunkach zabudowy.

Działki położone w terenie zabudowanym, w niedalekim sąsiedztwie autostrady A-4 (po jej północnej stronie), a także w pobliżu kompleksu leśnego.

Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami.

                                        

Warunki przetargu :

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Ostrów lub przelewem na konto Gminy Ostrów Nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100 BS Ropczyce w taki sposób aby najpóźniej w dniu 14.10.2016r. wadium znajdowało się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie
(nie później niż przed upływem 3 dni) po zakończeniu przetargu.

W ten sam sposób wadium zostanie zwrócone w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi kupujący.

 

Wójt Gminy Ostrów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.        

 

 

Bliższych informacji udziela się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8, tel. 17 745-11-60.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu