Ostrów, dnia 21 września 2016r.

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 ze zm. /, z w o ł u j ę na dzień 29 września 2016r. na godzinę 1000

posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXVII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia XV-2 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,
 2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 w miejscowości Ocieka, Kamionka, Ostrów, Skrzyszów i Borek Mały w gminie Ostrów,
 3. w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na 2016r,
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2016 – 2025.
 5. Wystąpienie przedstawicieli firmy Vireo Energy Sp. z o.o. zarządzającego instalacją pozysku biogazu na składowisku w Kozodrzy – przedstawienie obecnej sytuacji instalacji i perspektyw jej rozwoju.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 1. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu