URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

 

ROŚ.6220.4.2015                                                            

Ostrów, dnia 13.12.2016r.

 

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Ostrów

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353)

Zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka” poprzez wprowadzenie innowacji produktowej polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na spa i pokoje noclegowe, wyposażonego w kolektory słoneczne o mocy 10 kW, budowie części parkingowej z droga dojazdową wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, czterech domków drewnianych oraz strzelnicy laserowej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka”- działka nr ewid. 376/1 w Kamionce.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek przez Jana Cyzio „Cyziówka” Ośrodek szkoleniowo-Wypoczynkowy, 39-122 kamionka 286

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Ostrów jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ropczycach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Z treścią raportu, oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225, w pokoju nr 23 (III p) w godzinach urzędowania w terminie 21 dni tj. od 14.12.2016r. do 03.01.2017r.

Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej www.ostrow.gmina.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowie oraz w miejscu planowanej inwestycji.
 

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia sie bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

 
p.o. Wójta Gminy
Grzegorz Ożóg

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu