spotkania lasovia 2016


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania LASOVIA ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

„Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej”

1. Termin trwania naboru:

od 27 grudnia 2016r. do 17 stycznia 2017r.

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec.

3. Sposób składania wniosku:

1/ Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2/ Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

3/ Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę.

4. Zakres tematyczny operacji:

„Rozwój przedsiębiorczości, zakładanie działalności gospodarczej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a i 2c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

- podejmowanie działalności gospodarczej

- rozwijanie działalności gospodarczej.

5. Forma wsparcia:

1/ Dla zakresu podejmowanie działalności gospodarczej:

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia - 100 % kosztów kwalifikowalnych.

2/ Dla zakresu rozwijanie działalności gospodarczej:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 200 000,00 zł, przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

6. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:

1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100), w tym dla zakresu:

- podejmowanie działalności gospodarczej 900 000,00 zł

(słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

- rozwijanie działalności gospodarczej 800 000,00 zł

(słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

7. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania LASOVIA

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym
w ogłoszeniu oraz sporządzony został na formularzu wskazanym w ogłoszeniu o naborze zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru, w tym:

1/ Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru,

2/ Wykaz i wzory wymaganych dokumentów,

3/ Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, formularze wniosków o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia,

znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem: www.lasovia.com.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można także uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. od 7:00 do 15:00 oraz pod numerem telefonu 17 7885300.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu