INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 24 stycznia 2017r. na godzinę 1100 - XXXII Sesję Rady Gminy Ostrów (sesja budżetowa). Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie obecności.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Dyskusja.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017r.:

a)  Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

b) Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Rewizyjnej.

c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej.

d) Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rady i opinii RIO w Rzeszowie.

e) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

f)  Głosowanie.

 1. Podjęcie innych uchwał:

a)      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2017 – 2025.

b)      w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów.

c)      w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące.

11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu