Ostrów, dnia 23 marzec 2017r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 30 marca 2017r. na godzinę 1000 – XXXV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w Sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.


Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie obecności.     
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie informacji z realizacji Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 2016r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2017r.,

2)   w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie,

3)   w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów”.

4)   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego (dok. tech. o wartości 42 000zł),

5)   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego, (dok. tech. o wartości 20 000zł),

6)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego (dotacja celowa 120 000zł),

7)   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego (dok. tech, o wartości 12 000zł),

8)   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego ( środki własne na wyk. dokumentacji o wartości 9 500zł),

9)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (dotacja celowa 51 061,24zł),

10)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (dotacja celowa 114 000zł,

11)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (dotacja celowa 20 000zł),

12)w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Geniusz IT”,

13)w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

14)w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

15)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2017r.

16)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata  2017 – 2025,

17)w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu