Ostrów, dnia 09.06.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Zakładu Zagospodarowania oraz Składowiska Odpadów w Kozodrzy.

I. Zamawiający:

Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów

Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów 225 zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Zakładu Zagospodarowania oraz Składowiska Odpadów w Kozodrzy.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i modernizacji ZZO oraz Składowiska w Kozodrzy, gmina Ostrów.

Zakres opracowania winien zawierać:

1.  Koncepcję rozbudowy instalacji w tym Plan Zagospodarowania Zakładu                 i Skadowiska.

2. Szacunkową wartość zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W zakres planowanych działań, które należy uwzględnić w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wchodzą:

Prace budowlane, w tym:

- wykonanie wentylacji mechanicznej w istniejącej hali sortowni odpadów,

- budowa budynku warsztatowo-garażowego,

- budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

- wykonanie pasa zieleni izolacyjnej.

Dostawy urządzeń, w tym :

- dostawa i montaż wagi samochodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (w tym włączeniem urządzenia w istniejący system wagowy, przebudowa dróg i placów wewnątrzzakładowych),

- dostawa i montaż prasy kanałowej wraz z niezbędnymi elementami linii sortowniczej zapewniającymi możliwość automatycznego prasowania odpadów,

- dostawa przerzucarki kompostu wraz z ciągnikiem,

- dostawy samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu kontenerów.

 Istotne informacje:

 1. Zamawiający wymaga, aby opracowanie było kompletnym materiałem w zakresie wytycznych do projektowania na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego obiektu.
 2. PFU należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2i 3 Pzp:

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

 1. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany również do udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców usług projektowych i robót budowlanych, które zostaną zadane w postępowaniu /postępowaniach przetargowych na wyłonienie projektanta i wykonawcy robót budowlanych oraz wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych w terminie do 3 dni liczonych od dnia przekazania stosownego wniosku przez Zamawiającego.

 1. Zakres i forma programu funkcjonalno - użytkowego musi być zgodna z warunkami zawartymi w rozdziale nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami).

5. Przed rozpoczęciem prac projektowym należy spisać z Zamawiającym  protokół uzgodnień (dane wejściowe do projektowania).

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

7. Wycena dokumentacji winna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z jej sporządzeniem.  

8. Oszacowanie planowanych kosztów robót projektów branżowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 pozycja 130 nr 1389) w rozbiciu na poszczególne branże,  zbiorcze zestawienie kosztów. Zamawiającemu należy przekazać po 2 egzemplarze w/w dokumentów  w wersji papierowej. Założenia do kosztorysowania mają być uzgodnione na piśmie z Zamawiającym.

IV. Termin opracowania projektu: 17.07.2017r.

V. Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

Druk oferty.

VII. Opis kryteriów oceny oferty

Cena za przedmiot zamówienia – 100 %.

Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:

                                                     Cena najniższa

                                     Cena = ―――――――― x 100 pkt

                                                     Cena badana

Inne kryteria:

brak

VIII. Wynagrodzenie wykonawcy, warunki płatności, kary za opóźnienia

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie PFU ustala się jako ryczałtowe . Cena oferty musi stanowić całkowitą kwotę za wykonanie PFU. W Ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem opracowania, w tym koszty dojazdu i użycia specjalistycznego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, koszty uzyskania niezbędnych opinii, warunków technicznych, decyzji i uzgodnień.

Z chwila zapłaty za opracowanie PFU wykonawca zamówienia                   (projektant - zespół) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Dzieła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 90, poz. 631 z póź. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP” Szczegółowe warunki korzystania z praw autorskich będzie określała umowa .

2. Warunki płatności

Należność za wykonaną usługę płatna po dokonaniu końcowego odbioru PFU bez uwag w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury wraz z kompletem potwierdzonych dokumentów rozliczeniowych.

3. Kary za opóźnienia w wykonaniu umowy.

3.1 W wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

3.2 Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości oferty Wykonawcy brutto.

IX. Dodatkowe informacje:

 1. Należy sporządzić wersję elektroniczną (na płycie CD) w formatach: dla plików tekstowych *DOC oraz dla plików nie edytowalnych w formie *PDF niezbędnych do zamieszczenia opracowania  na stronie internetowej, a także w formie grafiki wektorowej *dwg lub pokrewnym i w formacie plików kosztorysowych  *ath lub pokrewnym.

 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji lokalnej terenu.
 2. Przy wykonywaniu przedmiotowego opracowania należy uwzględnić obwarowania wynikające z obowiązujących pozwoleń budowlanych           i środowiskowych - w tym decyzja środowiskowa, pozwolenie zintegrowane:

     Zgodnie z punktem XX. pozwolenia zintegrowanego (str. 81)

      przebudowy hali sortowniczej w zakresie usunięcia poziomego pasa z siatki poliuretanowej oraz zabudowania ścian,

      wyposażenia hali w urządzenia do odbioru powietrza odlotowego i jego podczyszczania przed odprowadzeniem do atmosfery,

      wyposażenia hali sortowni w kombinację automatycznych i szybkozamykających się drzwi.

 1. Miejscem odbioru opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie siedziba Zamawiającego (budynek Urzędu Gminy Ostrów pokój nr 2, Sekretariat).
 2. Pracownicy uprawnieni do kontaktu w sprawach zamówienia są:

- w sprawach merytorycznych – Karol Kluk, tel. 695 599 583,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach formalnych – Tadeusz Mazur tel. (17) 74 49 317

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Termin składania ofert:  19.06.2017r. do godz. 15.00.

 UWAGA!

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, projektant w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie  opracowania określone przepisami niezbędne do uzyskania wymaganych pozwoleń.

Oferent przed złożeniem oferty winien dokonać lustracji terenu i obiektu objętego projektem w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac projektowych, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu pominięcia elementów dokumentacji niezbędnych do wykonania umowy oraz błędnego skalkulowania ceny.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2017 roku do godz. 15:00

w sekretariacie Urzędu Gminy w Ostrowie, I piętro.


…................, dnia…………...

Oferta(Wzór)

…………………………

   Nazwa i pieczęć Wykonawcy                                                       Do ………………….

                                                                                                          ………………………

                                                                                                          ………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

…………………………………………………………………………………..

oferujemy(ę) wykonywanie zamawianych robót, usług, dostaw*

za cenę:

netto …………………...........................................zł.

brutto ……………………………………………..zł.

słownie: …………………………………………………….……………………

Informuję(my)*, że uważam(y)* się za związanych niniejszą ofertą na okres

30 dni od chwili złożenia oferty.

Zobowiązuję(my)* się w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia

o wyborze naszej oferty.

Potwierdzamy żądany termin wykonania robót: ………………………………..

Oświadczam jednocześnie, że:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki do niniejszej oferty:

1).................................................................                                                       2).................................................................                                                               3).................................................................                                                                                                          

4).................................................................                                                                                                                                                                

                                                                                                              

Podpisano                                                                

* niepotrzebne skreślić                                                                                   (upełnomocniony przedstawiciel)


POBIERZ - ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Zakładu Zagospodarowania oraz Składowiska Odpadów w Kozodrzy.

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu