Ostrów, dnia 13 czerwiec 2017r.
 
INFORMACJA
 
Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446/, zwołuję na dzień 27 czerwca 2017r. na godzinę 1000 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie- sesja XXXVII, absolutoryjna.Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:Część I
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionej informacji.
Część II - absolutoryjna
 1. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2016 rok.
 2. Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016r.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2016 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2016.
 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 5. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego  Gminy Ostrów za 2016r.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 rok.
Część III
 1. Przedstawienie opinii do projektów uchwał jn. przez komisje stałe Rady Gminy Ostrów wraz z dyskusją.
 2. Podjęcie uchwał;
 1. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Ostrów powyżej 5 000zł,
 2. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmiany uchwały własnej Nr XXXII/152/17 z dnia 24 stycznia 2017r.,
 3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2017 – 2025,
 4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników, ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Skrzyszowie,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Skrzyszowie oraz obciążenie nieruchomości służebnością,
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie sesji.
Serdecznie zapraszam do udziału w sesjiPrzewodniczący Rady Gminy/-/ Józef Bajor
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu