ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka” poprzez wprowadzenie innowacji produktowej polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na centrum relaksacyjne i pokoje noclegowe, wyposażonego w kolektory słoneczne o mocy 10 kW, budowie części parkingowej z droga dojazdową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, czterech domków drewnianych oraz strzelnicy laserowej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka”- działka nr ewid. 376/1 w Kamionce.

 

Zgodnie z art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2016, poz.353 ze zm.).

 

Zawiadamiam

że w dniu 03.07.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka” poprzez wprowadzenie innowacji produktowej polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na centrum relaksacyjne i pokoje noclegowe, wyposażonego w kolektory słoneczne o mocy 10 kW, budowie części parkingowej z droga dojazdową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, czterech domków drewnianych oraz strzelnicy laserowej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cyziówka”- działka nr ewid. 376/1 w Kamionce.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w Ropczycach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach w terminie do 18.07.2017 r.

                  

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. strony postępowania
 3. a/a.
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu