Ostrów, dnia 11.07.2017r.

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 ze zm. /, z w o ł u j ę na dzień 19 lipca 2017r. na godzinę9ºº posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXXVIII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie obecności.    
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Dyskusja.
 5. Podjęcie uchwał:
  1)w sprawie uchwalenia zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNr 1/05 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów
  2) w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
  3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu na realizację zadani publicznego
  4) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017
  5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach
  6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Szpitalowi Powiatowemu im Ojca Pio
  w Sędziszowie Małopolskim.
  7) w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko - Sędziszowskiemu w zakresie utrzymania chodników i rowów przy drogach powiatowych.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu