URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225


ROŚ.6220.5.2017

Ostrów, dnia 07.08.2017 r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz.1405 )

Zawiadamiam

że w dniu 07.08.2016r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeźnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice, km 5+873”

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2017, poz.1405) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu w miejscu inwestycji

Otrzymują:

 1. Gmina Ostrów
 2. strony postępowania – obwieszczenie
 3. a/a
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu