Ostrów, dnia 23 października 2017r.

 

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 30 października 2017r. na godzinę 900 - XL Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok osób, które, zobowiązane są do ich złożenia.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzonym jest Gmina Ostrów,
 2. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata  2017 – 2025,
 4. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 1. Sprawy bieżące.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu