O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 22 listopada 2017 r.

            Na podstawie art. 11d ust. 5 i ust. 6 oraz art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 155 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administarcyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm),

 

STAROSTA ROPCZYCKO–SĘDZISZOWSKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego nr WD.6740.1.2017, z dnia 22.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017/ZRID z dnia 28.08.2017 r. (znak sprawy WA.6740.6.6.2017.ZRID) dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary-Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w tym m.in.: zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją, przebudowa istniejących skrzyżowań oraz budowa nowych, wykonanie odwodnienia drogi poprzez przebudowę istniejącego systemu rowów przydrożnych oraz likwidację istniejących rowów – na działkach wymienionych w decyzji – w zakresie dotyczącym:

 1. 1.Zmiany punktu I. decyzji, polegającej na wykreśleniu działki o nr ewid.410 położonej w obrębie ewidencyjnym Borek Mały, jednostce ewid. 181502_2 Ostrów, z wykazu działek w całości wchodzących pod inwestycję, (położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji tj. pasie drogowym i dopisaniu jej do wykazu działek, na których istnieje obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz dróg innej kategorii zawartego w punkcie 5 decyzji.
 2. 2.Uzupełnienia punktu 4 decyzji o działki z punktu I. decyzji, tj. nieruchomości przechodzących na mocy niniejszej decyzji na własność Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, o działki o nr ewid.: 2750/39, 1602, 1610 położone w obrębie ewid. Kozodrza oraz o działkę o nr ewid. 147 położoną w obrębie ewid. Borek Mały, w jednostce ewid. 181502_2 Ostrów.

Strony mogą w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami złożonymi do wniosku o zmianę decyzji o z dnia 28.08.2017r. nr 4/2017/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. M.Konopnickiej 5, I piętro, pokój 217 w godzinach pracy urzędu i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

     (-) z up. Starosty

mgr inż. arch. Danuta Gątarska

Dyrektor Wydziału Architektury,

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 

 

 

 

 

Ropczyce, 22.11.2017r.

WA. 6740.6.8.2017.ZRID

Urząd Gminy Ostrów

39-103 Ostrów

Stosownie do z art. 11 d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późn. zm.)

          Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Ropczycach zwraca się z prośbą o umieszczenie obwieszczenia Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego, dotyczącego zmiany decyzji nr 4/2017/ZRID z dnia 28.08.2017 r. (znak sprawy WA.6740.6.6.2017.ZRID) dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary-Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w tym m.in.: zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją, przebudowa istniejących skrzyżowań oraz budowa nowych, wykonanie odwodnienia drogi poprzez przebudowę istniejącego systemu rowów przydrożnych oraz likwidację istniejących rowów – na działkach wymienionych w decyzji, na głównej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w miejscu inwestycji oraz na stronie internetowej na okres 14 dni.

Tutejszy Urząd zwraca się z prośbą o odesłanie ww. obwieszczeń z adnotacją o terminie i miejscu wywieszenia.

Załączniki:

 1. Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2017 r.
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu