lasovia loga„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Grupa Działania LASOVIA współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW


Lokalna Grupa Działania LASOVIA informuje, że w miesiącach grudzień 2017- styczeń 2018 roku planuje ogłosić nabory na Wnioski o powierzenie grantu.
Będą one dotyczyć projektów grantowych w ramach przedsięwzięć zawartych w LSR, realizujących następujące wskaźniki :
1/ Przedsięwzięcie 1.2.1. Poznajemy obszar LGD LASOVIA
Wskaźniki: liczba publikacji / aplikacji związanych z walorami, zasobami przyrodniczymi obszaru/ lokalnym dziedzictwem kulturowym- 5 szt.;
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
2/ Przedsięwzięcie 1.2.2. Działania w zakresie promocji obszaru oraz kreowania jego marki
a/ Wskaźniki: liczba działań promujących szlaki turystyczne,  ścieżki tematyczne czy rekreacyjne na obszarze LGD- 5szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
b/ Wskaźniki: liczba wydarzeń promujących produkty lub usługi lokalne (rajdy, konkursy, wystawy, targi etc.)- 5 szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
3/ Przedsięwzięcie 3.1.1. Animacja lokalnych liderów
Wskaźniki: szkoła społecznych animatorów lokalnych -podnoszenie kompetencji społeczności-
5 szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
4/ Przedsięwzięcie 3.2.1. Aktywizacja społeczności wokół świetlic wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej
a/ Wskaźniki: liczba warsztatów pracy twórczej/ rękodzielnictwa/ pokazów lokalnych artystów- 5 szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł
b/ Wskaźniki: liczba partnerskich szkoleń / warsztatów / zajęć / kursów etc.- 5 szt.
Limit dostępnych środków wynosił będzie: 100 000,00zł

Co to są projekty grantowe ?
Możliwość realizacji projektów grantowych jest nową formą wsparcia, dotąd nie stosowaną w lokalnych grupach działania w ramach programu LEADER. Realizację tych projektów zaplanowano w ramach przedsięwzięć, które skierowane są do szerokiego grona odbiorów i gwarantują realizację różnorodnych i ciekawych pomysłów.
Projektem grantowym jest operacja, w której beneficjent będący lokalną grupą działania (LGD) udziela innym podmiotom grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu.
Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez LGD, w ramach realizacji projektu grantowego.
Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.
Kto może składać Wniosek?  - osoby fizyczne,  jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń i fundacje, etc.), instytucje i inne podmioty zajmujące się promocją obszaru.
Wysokość wsparcia: Od 5 000,00 PLN  do 20 000,00 PLN
Intensywność pomocy: (100% kosztów kwalifikowalnych):
Wsparcie dla grantobiorców będzie przyznawane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych lub na zasadzie wyprzedzającego finansowania (36,37%).
Refundacja oznacza, że Beneficjent najpierw ponosi wszystkie koszty operacji, którą zamierza zrealizować, a następnie wnioskuje do Lokalnej Grupy Działania LASOVIA o zwrot koszów składając Wniosek o płatność.
Zasady przyznawania pomocy są określone w przepisach prawa które są zamieszczone na naszej stronie internetowej www.lasovia.com.pl (zawarte są m.in. w  Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020) ale ich uszczegółowieniem jest Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dla Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, wraz z załączonymi do niej dokumentami.
Szczegółowszych informacji dotyczących naborów wniosków i zasad przyznawania pomocy udzielają pracownicy Biura LGD LASOVIA.


Lokalna Grupa Działania LASOVIA
Ul. Sikorskiego 2a
39-300 Mielec
Tel. 17 788 53 00

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu