URZĄD GMINY

 W OSTROWIE

39-103 OSTRÓW 225

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Punkt zbierania odpadów w tym złomu” na działce nr ewid. 212/3 w m. Ostrów.

 

Zgodnie z  art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405.).

Zawiadamiam

że w dniu 06.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Punkt zbierania odpadów w tym złomu” na działce nr ewid. 212/3 w m. Ostrów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w  Ropczycach, opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w terminie do 20.06.2018 r.

                    

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Strony postępowania
 3. a/a.

 

Krystyna Świder-Kuchta

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu