INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 ze. zm./, zwołuję na dzień 29 grudnia 2017r. na godzinę 1000 - XLIII Sesję Rady Gminy Ostrów (sesja budżetowa). Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018r.:
 1.  Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 2. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Rewizyjnej.
 3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018-2025
  1. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ostrów na lata 2017 – 2021”.
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów na 2017
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2017-2025
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Sprawy bieżące.
 1. Podjęcie innych uchwał:
 1. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do urlopowania Radnego, art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz. 1875/.

Przewodniczący Rady Gminy

/_/Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu