1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kosowy-Kamionka-Sedziszów w miejsc. Kamionka – długość - 201 m, szerokość 2,0m,  koszt 189 747,45 zł.
 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Anastazów-Skrzyszów miejsc. Skrzyszów - długość – 102 m, szerokość 1,5 - 2,0 m, koszt 134 908,97 zł
 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ocieka-Kamionka   w  miejsc. Ocieka - długość – 170 m, szerokość 2,0 m, koszt 194 882,42 zł.
 4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Zdżary-Witkowice miejsc. Zdżary   - długość – 283 m, szerokość 1,5 -2,0  m, koszt 108 684,82 zł.
 5. Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma Ropczyce Wiśniowa w miejscowościach : Wola Ociecka i Ostrów. Wola Ociecka – długość  280 m, Ostrów długość – 184 m za łączną kwotę  89 832,51 zł  (środki finansowe Gminy  Ostrów –  41 200 zł  środki finansowe  PZDW -  48 632,51 zł. ).
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w miejscowości Ostrów  i Wola Ociecka . Długość odcinka w m. Ostrów – 950 m , długość odcinka w m. Wola Ociecka – 950 m.
 • Łączna wartość  zadań w obu miejscowościach – 781  520,66 zł
 • Udział finansowy Gminy Ostrów – 236 800,76 zł
 • Udział finansowy Województwa – 544 719,90 zł.
 1. Remont drogi gminnej Skrzyszów –cmentarz w Skrzyszowie –  Długość odcinka 300m. Wartość robót 86 989,91 zł.
 2. Remont drogi gminnej w Kamionce.   Długość  odcinka  160 m. Wartość robót 51 891,24 zł.
 3. Remont drogi gminnej Kamionka-Podlesie. Długość odcinka 70 m. Wartość robót 24 498,89 zł.

Remont powyższych dróg polegał głownie na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni oraz uzupełnieniu poboczy.

Tekst: Alicja Sikora, Foto: Mateusz Surman

Ostrów, dnia 21 września 2018r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 z późn. zm./, zwołuję na dzień 28 września  2018r. na godzinę 900 – LI  Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2018 – 2019.
 2. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały:
 • w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Ostrów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kamionce,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Kozodrzy,
 • w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostrów,
 • w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Józef Bajor

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia
i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.

            Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:

 1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
 3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
  i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. zniesiono granicę wieku osób ubiegających się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą dostępny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl
W/w wniosek wystawia lekarz leczący. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy. Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Jeżeli zostanie zaakceptowany przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji  po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu