ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, z w o ł u j ę na dzień 26 stycznia 2018r. na godzinę 1300 - XLIV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
 • w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
 • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów;
 • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Ostrów publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
 • w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów – 120 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wola Ociecka – 135 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów – 23 200zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów 12 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w ciągu drogi Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wola Ociecka – 40 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego ( opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na przebudowie chodnika w m. Skrzyszów – 15 000zł);
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego ( opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Młp., polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kamionka – 45 000zł).
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu