HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA

PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W URZĘDZIE GMINY OSTRÓW

(Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz.U. 2015 poz. 1255)

 

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela

Pani Maria Alicja Litwa

w środy w godzinach od 9.00 do 13.00

w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225,

pokój nr 12 - (2 piętro w prawo)

 

 

Najciekawsze obiekty zabytkowe w gminie:

 • Wola Ociecka: dwór Romerów z połowy XIX wieku. Współcześnie przebudowany, resztki parku krajobrazowego, kaplica dworska z 1830 roku;
 • Ocieka: murowany kościół parafialny (1908-1910) p.w. św. Katarzyny, kaplica grobowa Romerów (1905) na cmentarzu, poniemieckie bunkry w różnych częściach wsi;
 • Skrzyszów: XVI-wieczny, renesansowy dwór Mieleckich, częściowo przebudowany.
 • na granicy Kozodrzy i Borku Małego stoi najcenniejszy obiekt zabytkowy w gminie: kamienna barokowa figura Matki Boskiej z połowy XVIII wieku;
 • Kamionka: w lesie, gdzie stał dom, w którym mieszkał bł.ks. Roman Sitko – kaplica polowa, stara studnia, pamiątkowy kamień z inskrypcją. – W budynku domu kultury – izba pamięci Wilhelma Macha, pisarza pochodzącego z tej wsi;
 • Ostrów: drewniany kościół parafialny (1921-1923) z późnobarokową amboną. Kaplica murowana z 1905 roku.
1 Wydanie zgody na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdu z drogi publicznej / gminnej.
2 Wydanie zgody na budowę ogrodzenia działki od strony drogi gminnej.
3 Zgłoszenie zgonu
4 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
5 Zawarcie związku m ałżeńskiego – konkordatowego.
6 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
7 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)
8 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
9 Wymiana dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności.
10 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Trwajacego ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)
11 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.
12 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
13 Wpisanie zagranicznego aktu stanu do polskiej księgi stanu cywilnego.
14 Prowadzenie robót w pasie drogowym.
15 Umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty podatku, zaległości podatkowej osób prawnych i fizycznych.
16 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
17 Rozgraniczanie nieruchomości.
18 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.
19 Podział nieruchomości
20 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynkowi)
21 Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
22 Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu