Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia
i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.

            Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:

 1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
 3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
  i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. zniesiono granicę wieku osób ubiegających się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą dostępny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl
W/w wniosek wystawia lekarz leczący. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy. Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Jeżeli zostanie zaakceptowany przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji  po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie

Loga na strony intrnetowe1

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Podkarpacki Bank Żywności  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podkarpackiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza  kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

GOPS Ostrów

lasovia loga eu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna Grupa Działania LASOVIA współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Lokalna Grupa Działania LASOVIA realizując cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 -  kluczowego dokumentu przedstawiającego wizję rozwoju, promocji obszaru na którym działa LGD LASOVIA, a jest to obszar partnerskich Gmin tj. Gminy Cmolas, Niwiska, Ostrów, Tuszów Narodowy i Gminy Mielec pragnie  poinformować i przypomnieć główne cele oraz założenia tego dokumentu, a tym samym zachęcić do aplikowania po kolejne środki zaplanowane zgodnie z Harmonogramem naborów na kolejne lata. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych wniosków w ramach ogłaszanych konkursów jest podstawowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

CELE STOWARZYSZENIA LGD LASOVIA NA LATA 2014-2020

CEL OGÓLNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Cel Ogólny 1 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru.

1.1 – Podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i gospodarczych generujących rozwój turystyki.

1.1.1 Powstanie bądź modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej.

1.1.2. Renowacja / modernizacja – zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

1.1.3. Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych.

1.1.4. Tworzenie, oznakowanie szlaków tematycznych czy rekreacyjnych / ścieżek turystycznych.

1.2. Upowszechnienie informacji o zasobach i promocji obszaru LGD LASOVIA.

1.2.1. Poznajemy obszar LGD LASOVIA

1.2.2. Działania w zakresie promocji obszaru oraz kreowania jego marki.

Cel Ogólny 2 – Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

2.1. Wsparcie działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy.

2.1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (podmiotach gospodarczych).

2.2. Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości

2.2.1. Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości – aktywizacja potencjału zawodowego.

Cel Ogólny 3 – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności społecznej

3.1. Wsparcie rozwojowe dla członków organizacji pozarządowych / grup nieformalnych / mieszkańców

3.1.1. Animacja lokalnych liderów

3.2. Wzrost poczucia więzi mieszkańców z regionem i jego walorami, rozwój oferty spędzania wolnego czasu.

3.2.1. Aktywizacja społeczności wokół świetlic wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej.

Równocześnie z celami, jakie postawiła sobie LGD LASOVIA w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 ma też założenia, które sukcesywnie spełniane przyczynią się do jej realizacji i wywiązania się z założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na chwilę obecną LGD LASOVIA ma za sobą kilka naborów wniosków o udzieleniu pomocy z różnych zakresów, które zostały już rozpatrzone w Urzędzie Marszałkowskim i zakończyły się podpisaniem Umów z Wnioskodawcami, kolejne przekazane wnioski oczekują na weryfikację, a co za tym idzie na finalizację i zawarcie umów.

lasovia 02

W ramach naborów konkursowych LGD LASOVIA na chwilę obecną przeprowadziła nabory i zabezpieczyła zaplanowaną kwotę w wysokości 2,8 mln złotych, natomiast w ramach udzielonych Grantów kwota przeznaczona na ten cel sięgała 600 tys. złotych.

Środki, jakimi będzie LGD LASOVIA dysponować na najbliższy okres realizacji  zgodnie z Harmonogramem (Harmonogram zamieszczony na stronie www.lasovia.com.pl) wyglądają następująco:

I półrocze 2019 roku

- powstanie bądź modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej – 490 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

- tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (podmiotach gospodarczych) – 1 000 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

II półrocze 2019 roku

- renowacja/modernizacja – zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD – 200 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

I półrocze 2020 roku

- poznajemy obszar LGD LASOVIA – 100 000 zł – PROJEKT GRANTOWY

- Aktywizacja społeczności wokół świetlic wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej – 200 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

Ogółem środki do wykorzystania oscylować będą w granicach 2 mln złotych, a kwota do dyspozycji uzależniona też będzie od wyników oceny wniosków dotychczas złożonych i nie ocenionych, gdyż na każdym etapie oceny wniosku zanim dojdzie do podpisania umowy Wnioskodawca ma prawo się wycofać i zrezygnować ze wsparcia po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu odpowiednich instytucji wdrażających.

lasovia 01

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020) zapraszamy do naszego biura, które to mieści się w Mielcu przy ul. Sikorskiego 2a, czynne od pon. - pt. w godz. 7 00 – 15 00 , nr telefonu 17 788 53 00 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też zachęcamy do odwiedzenia Naszej strony www.lasovia.com.pl

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu