Ostrów, dnia 06 marca 2018r.

 

 

INFORMACJA

 

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, z w o ł u j ę na dzień 13 marca 2018r. na godzinę 1100 - XLV Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie obecności.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2018 rok,

2) w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2018 rok,

3) w sprawie podziału gminy Ostrów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

4) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,

5) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,

6) w sprawie utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie,

7) w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Wola Ociecka i Ostrów– 455 000zł),

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (remont chodnika w m. Wola Ociecka i Ostrów 75 200zł),

10) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego (przekazanie dokumentacji na zadanie : przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka w m. Ocieka – 20 000zł),

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego (pomoc finansowa 250 000zł: Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1225R Kamionka-Niwiska-Sędziszów Młp. w miejscowości Kamionka. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów-Skrzyszów w miejscowości Skrzyszów polegająca na budowa chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi w miejscowości Skrzyszów. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329R Zdżary-Witkowice w miejscowości Kozodrza. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1328R Ocieka-Kamionka w miejscowości Ocieka. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329R Zdżary –Witkowice w miejscowości Zdżary.

12) w sprawie uchwalenia XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,

13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowości Skrzyszów, Zdżary, Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów,

14) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.

15) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025.

 

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie

/-/ Józef Bajor

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu