Ostrów, dnia 19 marca 2019r.

 

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 28 marca 2019r. na godzinę 10.00 - VII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie obecności.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja i przedstawienie rozliczenia środków z akcyzy alkoholowej za 2018r.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Ostrów i Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

8. Przedstawienie sprawozdania za rok 2018 z realizacji w Gminie Ostrów zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9. Dyskusja

10. Podjęcie uchwał:

1) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Blizna.

2) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Borek Mały.

3) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kamionka.

4) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kozodrza.

5) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ocieka.

6) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów.

7) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Skrzyszów.

8) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wola Ociecka.

9) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Zdżary.

10) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zdżarach i oddziału przedszkolnego w Zdżarach.

11) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

12) Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2019r.

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet.

14) Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet.

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi „Bliźnieńskiej”

16) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2019r.

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ostrów na 2019r.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2019-2025.

19)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozodrzy.

20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie.

21)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej i odsetek o charakterze cywilnoprawnym w związku z przedawnieniem przypadających Gminie Ostrów powyżej 5.000 zł.

22) Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego

 

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

NIVEA PLAC ZABAW1346

źródło zdjęcia: nivea.pl

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)
Dyrektor Szkoły Podstawowej*

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

§1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
- szczegóły pod - www.podworko.nivea.pl

Osnowa Wniosku:
Niniejszym wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA.
Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2.
Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp.

Dodatkowo:
§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petycji - do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL https://podworko.nivea.pl )


§2b) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku do wszystkich podległych Szkół Podstawowych, które mogą dysponować wyżej określonym terenem.

§3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej do konkursu może być sfinansowanie budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.
Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł.
W obecnej edycji, aby wyrównać szansę mniejszych gmin/szkół - Organizator - podzielił Adresatów na 3 koszyki:
1) Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców; 2) Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców; 3) Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców

Dodatkowo Szkoły otrzymają 300 zestawów gier do szkolnej świetlicy - szczegóły pod www.podworko.nivea.pl

Każda ze Szkół, która przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty ciekawych lekcji dla nauczycieli - szczegóły pod www.podworko.nivea.pl

Uproszczono również znacznie - procedurę zgłoszenia lokalizacji - do 3 intuicyjnych kroków - szczegóły pod www.podworko.nivea.pl

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi - szczegóły pod www.podworko.nivea.pl
§4) Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych - w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
§5) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni do Gmin/Szkół, wizualizacje podwórek, zdjęcia z poprzednich edycji, etc.
Skrót do regulaminu pod https://podworko.nivea.pl/regulaminy/regulamin-zgloszen.pdf

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: www.podworko.nivea.pl
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

Fakultatywnie - Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych - może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem (poszukujemy talentów) oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskich do Filmu - stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) Stosowne klauzule w tej mierze - znajdują się w rzeczonym formularzu online.

Cześć Gmin/Szkół otrzymała już od Organizatora zaproszenia do konkursu oraz mailingi - co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji i finalizację procedury zgłoszenia.

Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z 220 wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017 i 2018 r.

Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję - na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinnego Miejsca Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych.
Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
Budowa “Podwórka Talentów” - byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko Talentów” - edycja 2019. Notabene, jak Państwo zapewne pamiętacie, to już piąta nasza akcja tego typu.

Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis - zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - dotyczące finalizacji przedsięwzięcia - zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko Talentów NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych.

Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw - "Podwórko Talentów NIVEA" - na terenie całej Polski.

Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu www.podworko.nivea.pl

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu zostaną wybrane JST/Szkoły, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko Talentów” (Rodzinne Miejsce Zabaw)

Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka Talentów- dla Społeczności Lokalnej/Szkoły - odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem www.podworko.nivea.pl

W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu - wszelkich informacji udziela Infolinia organizatora konkursu „Podwórko Talentów - NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

§6) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę/Petycjodawcę*) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.Komentarz:
Naszymi działaniami - staramy się - w miarę możliwości - uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury - w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin.

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku".

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję - jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc)W załączeniu - stosowne dossier formalne

Współwnioskodawca/Petycjodawca*:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.plWspółwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”
Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k
ul. Okrężna 36,
02-916 Warszawa

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)

* - niepotrzebne skreślić

Podkategorie

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu