1 Wydanie zgody na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdu z drogi publicznej / gminnej.
2 Wydanie zgody na budowę ogrodzenia działki od strony drogi gminnej.
3 Zgłoszenie zgonu
4 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
5 Zawarcie związku m ałżeńskiego – konkordatowego.
6 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
7 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)
8 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
9 Wymiana dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności.
10 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Trwajacego ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)
11 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.
12 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
13 Wpisanie zagranicznego aktu stanu do polskiej księgi stanu cywilnego.
14 Prowadzenie robót w pasie drogowym.
15 Umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty podatku, zaległości podatkowej osób prawnych i fizycznych.
16 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
17 Rozgraniczanie nieruchomości.
18 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.
19 Podział nieruchomości
20 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynkowi)
21 Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
22 Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu