logotypy poziom

 

W wyniku realizacji projektu „Geniusz IT” wytworzone zostały nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe!

Chcesz dowiedzieć się więcej - przejdź na koniec strony

Chcesz zobaczyć materiały - kliknij LINK

Potem jest opis projektu, ale Państwo możecie to pominąć, i od razu wkleić poniższy tekst:

W wyniku realizacji projektu „Geniusz IT” wytworzone zostały nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe, a dokładnie:

 1. Interaktywne zestawy ćwiczeń służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, ukierunkowane na:
 • wykorzystanie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
 • edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

Ćwiczenia łączą interaktywne metody kształcenia, cyfrowe metody aktywizujące i treści w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, aby upowszechnić wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych wśród nauczycieli szkół podstawowych. Jednocześnie kształtują one kompetencje społeczne i kompetencje uczenia się: umiejętność wyszukiwania i oceny informacji oraz efektywnej współpracy podczas wymieniania się materiałami, tworzenie nielinearnych notatek, kreatywność, umiejętność posługiwania się OZE i narzędziami z zakresu TIK, np. współdzielenie plików.

Ćwiczenia mają przeznaczenie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli:

 • nauczyciele: otrzymuję instrukcję szkoleniową, zawierającą wskazówki metodyczne prowadzenia lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń,
 • uczniowie: wypełniają ćwiczenia i zadania podczas lekcji i zajęć dodatkowych prowadzonych metodami aktywizującymi, jako elementy treningu koncentracji, burzy mózgów, stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań, jako ćwiczenia utrwalające i sprawdzające oraz element treningu koncentracji i kreatywności. W celu wsparcia nauczania kontekstowego w ćwiczeniach wprowadzone zostały postaci przewodników - postaci rysowanych, anime, które zapoznają  uczniów z tematyką, pełnią rolę mentora/moderatora. Przewodnicy – w ćwiczeniach zaplanowanych dla kolejnych poziomów edukacyjnych – rosną i dojrzewają wraz uczniami, dzięki czemu uczniowie mają szansę zaprzyjaźnić się z nim. Jest to element angażujący i motywujący do wykonywania poleceń i ćwiczeń.
 1. Dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć z nauki programowaniapozwalające na symulację przebiegu zajęć dodatkowych z zakresu programowania. Nauczyciel może dynamicznie dobierać ćwiczenia i pytania do uczniów w zależności od otrzymywanych wyników zajęć, w kontrolowanym środowisku w cyfrowym systemie pomiarowym.

Materiały do nauki programowania to publikacje elektroniczne zawiera zbiór  konspektów scenariuszy prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu programowania obejmujących programowanie przy użyciu następujących narzędzi:

 1. Nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej:
  1. Lego WeDo 2.0 – zestaw bazowy 45300
 2. Nauczanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej:
  1. Lego Mindstorms EV3 – zestaw podstawowy – Lego 45544
  2. Lego Mindstorms EV3 – zestaw rozszerzający – Lego 45560
 3. Nauczanie w klasach 7-8 szkoły podstawowej i/lub w klasach 1-3 gimnazjum:
  1. Lego Mindstorms EV3 – zestaw podstawowy – Lego 45544
  2. Lego Mindstorms EV3 – zestaw rozszerzający – Lego 45560
  3. Lego EV3 – czujnik temperatury – Lego 9749
  4. Lego EV3 – czujnik podczerwieni – Lego 45509
  5. Lego EV3 – nadajnik podczerwieni – Lego 45508

Wszystkie wyżej wymienione materiały dostępne są dla każdego zainteresowanego na platformie e-learningowej eduRoom.

Obecnie trwają zajęcia dodatkowe dla uczniów: Warsztaty w cyberprzestrzeni” oraz „Warsztaty programowania”. W zajęciach bierze udział 328 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie, Woli Ocieckiej, Kamionce, Ociece, oraz oddziału Gimnazjalnego w Ostrowie.

W trakcie zajęć uczniowie wykorzystują dostarczony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie: tablety, tablice multimedialne, maty edukacyjne, zestawy Lego do nauki programowania.

 

geniusz logo

Gmina Ostrów przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Geniusz IT” realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa nr RPPK.09.02.00-18-0066/16-00 na dofinansowania projektu.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji w zakresie Technologii Informatyczno Komunikacyjnych u 1032 uczniów (522K) i 135 nauczycieli (109K) oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych w oparciu o narzędzia TIK w 8 szkołach podstawowych i jednym gimnazjum publicznym z terenu gminy Gorzyce, Nowa Sarzyna i Ostrów do 30.06.2018 r. Cel projektu bezpośrednio wspiera realizację celu szczegółowego 1 i 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 powodując mierzalny wzrost kompetencji kluczowych (TIK).

Realizacja projektu na terenie gminy prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Ostrowie, Woli Ocieckiej, Kamionce, Ociece, oraz Gimnazjum w Ostrowie.

Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Nowa Sarzyna, Gminą Gorzyce, ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. / Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkolenia Administracji, oraz CDG PRO Sp. z o.o.

Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu, poprzez zapewnienie sal lekcyjnych na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla uczniów.

W szkoleniu podnoszącym kompetencje z zakresu technologii informatyczno – komunikacyjnych wykorzystujących wyposażenie zakupione w ramach projektu dla szkół weźmie udział ponad pięćdziesięciu nauczycieli.

W zajęciach pozalekcyjnych: „Warsztaty w cyberprzestrzeni” Celem których jest rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych do uczenia się, rozwoju osobistego, integracji społecznej i w konsekwencji do funkcjonowania na rynku pracy. oraz „Warsztaty programowania”. Celem zajęć jest rozwój kompetencji cyfrowych ukierunkowanych na tworzenie cyfrowej informacji - umiejętność programowania. Weźmie udział łącznie ponad 330 uczniów. Zajęcia będą trwały po 30 godzin/grupa; (15 spotkań po 2 godziny). Realizowane będą od 01.09.2017 do 30.06.2018 r.

Celem przeprowadzenia w/w działań zostanie zakupione niezbędne wyposażenie wraz z oprogramowaniem dla szkół biorących udział w projekcie.

Szkolenia dla Nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu