logo unia 2023

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Blizna” mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ostrów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Blizna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

kopara

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej oraz turystycznej miejscowości Blizna. Odpowiednie warunki techniczne budowanej sieci pozwolą na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.

Realizacja projektu zakłada powstanie 65 przyłączy do gospodarstw indywidulanych i instytucji, wykonanie 10,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 24 szt. przepompowni ścieków (5 sieciowych oraz 19 przydomowych).

Szacowana wartość zadania to 6 mln. zł.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu