flag yellow low    

PROW 2014 2020 logo kolor

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą: „Rozbudowa budynku Domu Kultury w Kamionce, o salę wielofunkcyjną oraz zakup wyposażenia” mająca na celu zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania lokalnej społeczności oraz organizacji wydarzeń artystycznych poprzez rozbudowę budynku Domu Kultury. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 
 

 

elewacja 

 

 

Dobudowywana do DK sala wielofunkcyjna o powierzchni ni 198 m2 wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz parkingiem będzie stanowić istotny element Domu Kultury w Kamionce. Dzięki jej wybudowaniu zwiększy się możliwość uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym Gminy. Jej budowa umożliwi prowadzenie wielu zajęć i programów artystycznych, które do tej pory nie mogły być zrealizowane ze względu na brak dużej sali do ćwiczeń i prezentacji programów artystycznych. Sala przyczyni się do wyrównaniu szans w dostępie do kultury dla obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawi możliwość funkcjonowania i rozwoju osób wykluczonych społecznie poprzez umożliwienie im tworzenia nowych kontaktów, i stworzenie warunków lepszej integracji.

Sala będzie wykorzystywana przez Dom Kultury oraz lokalne zespoły ludowe i stowarzyszenia ZPiT „Wrzos”, „Biedronki”, Klub Aktywnych z Kamionki do prowadzenia działalności statutowej: organizowania występów, warsztatów, imprez dla mieszkańców oraz turystów. Odbywały się będą w niej zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, teatralne dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz próby i ćwiczenia przed występami. W miarę możliwości sala będzie udostępniana innym zainteresowanym osobom i stowarzyszeniom na cele kulturalne.

Realizacja projektu integruje lokalne zasoby kulturowe oraz historyczne oraz przyczynia się do rozwoju turystycznego obszaru gminy poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej. Budowana sala połączona będzie bezpośrednio z „Domem Kultury”.

Realizacja operacji obejmuje wykonanie:

  1. Sala wielofunkcyjna o powierzchni 198 m2 i wysokości 3,3 m.
  2. Parking dla samochodów osobowych pod salą.
  3. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23 kWp.
  4. Podstawowe instalacje: teletechniczna, odgromowa, elektryczna.
  5. Wyposażenie sali w sprzęt nagłaśniający oraz meble.

Przewidywana wartość dofinansowania dla zadania wynosi: 500 000 zł.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu