Ostrów, dnia 22 czerwca 2012r.

INFORMACJA


Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, z w o ł u j ę  na dzień 29 czerwca 2012r. na godzinę 1400 posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy w Ostrowie.Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.
Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie obecności.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ociece,
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/09 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 8/2009 i Nr 9/2009 w gminie Ostrów,
c) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/355/10 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 13 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2010 w miejscowościach Ocieka i Zdżary w gminie Ostrów,
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia XII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,
e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko - Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego,
f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko - Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego,
g) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2012 – 2017,
i) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ostrów na koniec 2012 roku.

8. Prezentacja multimedialna dotycząca zamierzeń inwestycyjnych w zakresie budowy małej elektrowni  wodnej przy istniejącym jazie na rzece Wielopolka w miejscowości Ropczyce – PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie.
9. Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie gminy Ostrów i Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego; Komendant Gminny Zarządu OSP – p. Adam Gryboś oraz Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach p. Jacek Róg.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
11. Zakończenie obrad sesji. 
12. Wyjazd studyjny na Składowisko Odpadów Komunalnych w Kozodrzy:

  • prezentacja pracy urządzenia przesiewającego odpady,
  • analiza funkcjonowania instalacji odwróconej osmozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Pondo

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu