Ostrów, dnia 23 lipiec 2019 r.

 

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./, zwołuję na dzień 30 lipca 2019r., na godzinę 900 X sesję Rady Gminy w Ostrowie.

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.

3. Uwagi do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego;

3) w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego;

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowości Kamionka, Kozodrza i Ostrów w gminie Ostrów;

5) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Blizna”;

6) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kozodrza”;

7) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ocieka”;

8) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Ociecka – część II”;

9) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Ocieka”;

10) w sprawie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kamionce;

11) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Kozodrzy;

12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2019- 2025;

13) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

 

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu