Ostrów, dnia 21 października 2019r.

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2019r.  poz. 506 ze zm. /, z w o ł u j ę na dzień 28 października 2019r. na godzinę 9ºº posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XIII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie obecności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 – 2023;
  a) wybór komisji skrutacyjnej
  b) głosowanie tajne
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kozodrzy, stanowiącej własność Gminy Ostrów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Ostrowie, stanowiącej własność Gminy Ostrów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowościach Ostrów, Kozodrza Kamionka i Skrzyszów w gminie Ostrów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Ostrowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2019 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 10. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31.12.2018r.
 11. Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych oraz GZUK Sp. z o.o. pod katem finansowym  i gospodarczym.
 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu