B-3. 271. ZO.3. 2019

Ostrów, dnia  06 11. 2019

 

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Na wykonanie  usługi   poniżej  progu  30 000 EURO

 

 

 1. Zamawiający

GMINA OSTRÓW 39-103 OSTRÓW 225. Pow. ropczycko-sędziszowski

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

 

Zimowe  utrzymanie   dróg gminnych na terenie  Gminy  Ostrów  w sezonie  2019/2020 z podziałem na części (zadania):

Zadanie Nr 1 Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sołectwach : Kamionka, Ostrów, Skrzyszów, Kozodrza  . 

Zadanie Nr 2 Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sołectwach: Ocieka, Wola Ociecka, Blizna.

 

III. Warunki realizacji zamówienia:

Zimowe  utrzymanie   dróg gminnych na terenie  Gminy  Ostrów  w sezonie  2019/2020 z podziałem na części (zadania):

Zadanie Nr 1 Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych  w sołectwach : Kamionka, Ostrów, Skrzyszów, Kozodrza . Łącznie około  45 km dróg  gminnych i lokalnych.

Zadanie Nr 2 Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sołectwach: Ocieka, Wola Ociecka, Blizna. Łącznie około 30 km dróg gminnych i lokalnych.

W celu prawidłowego wykonania robót  na danym zadaniu   oferent musi dysponować co najmniej   1   jednostką  , która będzie wyłącznie  do dyspozycji gminy  tj.  ciągnik   z pługiem i piaskarką,   który  będzie   wykonywał  usługę na telefoniczne zgłoszenie we wszystkie dni tygodnia.

W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi w nocy wszystkie drogi na danym sołectwie powinny być odśnieżone lub posypane nie później niż do godz. 6.00 rano.

Świadczenie usługi  polega na odśnieżaniu dróg pługiem,   zwalczanie śliskości zimowej materiałem własnym oferenta (mieszanka piaskowo-solna, drobny żużel paleniskowy lub inny materiał przydatny do zwalczania   śliskości zimowej).   Materiał  oraz załadunek  musi zapewnić wykonawca.

 Ofertę należy złożyć na każde zadanie oddzielnie.

Osobą   do kontaktu w sprawach merytorycznych w godz. pracy  Urzędu  :  Pani Alicja Sikora  tel. 17 74 49 302 .

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie:  do 30  kwietnia  2020r.

 

 1. Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
 1. Wykaz wymaganych dokumentów
 1. Druk oferty
 1. Formularz cenowy

VII. Opis obliczenia ceny:

Cena oferty – podać cenę brutto za wykonanie usługi :

 

 1. pracy pługa przy odśnieżaniu (brutto)   - ……………… zł

Wartość usługi - ……………….. zł

 

 1. 1 godz. pracy piaskarki przy zwalczaniu śliskości zimowej (brutto) - ………………… zł

Wartość usługi - …………………. Zł

 

 1. 1 godz. pracy pługopiaskarki ( jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości ) brutto - ……………… zł

Wartość usługi  - ……. Zł

 

Cena brutto obejmuje wykonanie usługi jw. za 1 godz. wraz z materiałem własnym oferenta do zwalczania śliskości zimowej oraz załadunek materiału.

 Godzina pracy  to jest rzeczywista roboczo – godzina bez doliczania  kosztów dojazdu.

Wartość  usługi należy obliczyć następująco: stawkę za 1 godz. pomnożyć przez przewidywaną  liczbę  godzin do zimowego utrzymania dróg.

 

VIII.  Opis kryteriów oceny oferty  

 1. Najniższa cena

 

 1. Termin składania ofert:

 

            Do dnia  15. 11.2019  do godz. 9:30 na adres lub w siedzibie  Zamawiającego budynek Urzędu Gminy Ostrów , sekretariat I piętro. Ofertę należy złożyć    w zamkniętej  kopercie z napisem : Oferta „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych    Zad. Nr ……………….

                                                                                 

                                                                                             

                                                                                              Wójt

                                                                                     Grzegorz Ożóg

 

Pobierz formularze - doc

 

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu