ROŚ.6220.1.2020                                                                 

Ostrów, dnia 29.01.2020r.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz.2096 j.t.ze zm.) oraz art. 73 ust.1 , art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.).

Zawiadamiam

 

 

że w dniu 16.01.2020r. na wniosek SIG Polska Portfolio 5 Sp. z o.o.  Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 2782/27 położonej w obrębie Kozodrza, gmina Ostrów.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy,  pokój nr 23, tel. 745-11-60 w godzinach od 800 do 1500 do 14.02.2020.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poc.1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

           

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

            Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Krystyna Świder-Kuchta

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu