Ostrów, dnia 28 stycznia 2020r.

 

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2019r., poz. 506 ze. zm./, zwołuję na dzień 5 lutego  2020r. na godzinę  1200 - XVII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrowie za rok 2019.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020.
 1. Wnioski radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu